Korisnici čija su djeca starija od 15 godina, uz ostalu dokumentaciju treba da dostave i nova uvjerenja o redovnom školovanju, za školsku 2020./2021. godinu. Isplata dodatka na djecu za septembar i oktobar bit će obustavljena svim korisnicima ovog prava do dostavljanja nove dokumentacije. 

Onima koji u navedenom periodu ne dostave potrebnu dokumentaciju prestaje pravo na dodatak na djecu. To pravo se ponovo može steći podnošenjem novog zahtjeva, s tim da im pravo teče od prvog dana narednog mjeseca, bez prava na retroaktivnu isplatu. 

Zahtjevi za dodatak na djecu mogu se preuzeti na info - punktu i web stranici Općine Novo Sarajevo, a prikupljena dokumentacija predaje se u šalter sali Općine, navodi se u saopćenju.