Zastupnici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta koji dolaze iz USK, bez obzira na stranačku pripadnost, predložili su na današnjoj sjednici deset zaključaka vezano za migrantsku krizu.

1.Zastupnički dom u cilju osguravanja socijalne kohezije i sprečavanja negativne percepcije građana USK prema drugim kantonima u FBIH, te migrantima i izbjeglicama, otvoreno osuđuje govor mržnje, kontraverzne članke u medijim i društvenim mrežama. Tražimo da se odmah prestane s govorom mržnje prema migrantima i prikazivanja USK u negativnom kontekstu.

2.Zastupnički dom traži od Vlade RS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a da u koordinaciji sa Ministarstvom sogurnosti BiH i Graničnom policijom BiH uspostavi veći angažman u zaštiti državne granice između BiH i Srbije, te zabranu transporta migranata preko područja RS-a do USK. 

3. Zastupnički dom Parlamenta FBiH traži od Vijeća ministara BiH da uputi notu svim nadležniom institucijama Republike Hrvatske, Evropskoj komisiji i UNHCR-u, u kojoj će upozoriti na kršenje Konvencije o statusu izbjeglica čiji je Hrvatska potpisnik. Prema podacima nevladinog sektora, u BiH su vraćani migranti koji nikad nisu bili na teritoriji BiH, što je predmetnom konvencijom zabranjeno. Također, tražimo od Vijeća ministara BiH da upozori nadležne institucije u Hrvatskoj na nehumano postupanje policijskih agencija Hrvatske prema migrantima.

4.Zastupnički dom od Vlade FBIH zahtijeva da iz tekućeg granta dodijeli tri miliona KM za potrebe Kantonalne bolnice i domova zdravlja u USK.

5.Zastupnički dom traži od Vlade FBiH da iz sredstava budžetske rezerve ili drugih raspoloživih sredstava obezbijedi milion KM za potzrebe opremanja MUP-a USK i iznađe mogućnost za rješavanje nastalih obaveza MUP-a USK prema Policijskoj akademiji Vraca.

6.Zastupnički dom će formirati operativno radno tijelo u čiji sastav će biti imenovani zastupnici oba doma Parlamenta FBiH, te predstavnici Vlade FBiH koji će koordinirati aktivnosti koje su u vezi sa migrantskom krozom u FBiH.

7. Zastupnički dom Parlamenta FBiH traži od Vijeća ministara BiH i Parlamenta BiH da pokrenu procedure izmjene i dopune Zakona o strancima u kojem bi se izmijenile odredbe koje se odnose na ograničenja broja osoba koje mogu zatražiti azil u BiH.

8. Kako bi se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedio na cijelu BiH, ZD PFBiH traži od Vijeća ministara BIH da hitno izradi Strategiju upravljanja migrantskom rutom u BiH.

9.Zastupnički dom zahtijeva od Vlade FBiH da po skraćenoj proceduri u što kraćem roku uputi izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBIH koji će biti primjenjiv samo u periodu trajanja migrantske krize, prema prijedlogu zastupnika Hamdije Abdića.

10. Zadužuje se Vlada FBiH da donese odluku o zabrani vršenja javnog prevoza migranata na području cijele FBiH.