Suđenje u ovom predmetu počelo je u oktobru prošle godine. Prema ranijim odlukama Suda u odnosu na sve optužene na snazi su bile mjere zabrane sastajanja sa određenim osobama. Sud je prilikom kontrole mjera zabrane na ročištu od 7. aprila pozvao Tužilaštvo i odbrane optuženih da se izjasne o mjerama zabrane, te je Tužilaštvo BiH tom prilikom istaknulo da smatraju da i dalje postoje okolnosti temeljem kojih su zabrane i određene. Naveli su da postoji izražen strah kod svjedoka koji svjedoče na glavnom pretresu, te posebno istaknuli broj onih koji traže mjere zaštite od Suda BiH.

Branioci optuženih Zijada Mutapa i Alise Ramić Nina Kisić i Goran Dragović kazali su da se ne protive da i dalje ostanu na snazi mjere zabrane i pored toga što, kako su kazali, nisu osnovane. Oni su kazali da svjedoci mjere zaštite ne traže iz osnovanih razloga, već zbog zaštite profesionalnog i privatnog života.

Advokat Hasana Dupovca Ermin Gačanović kazao je kako se protivi mjerama zabrane ističući kako Tužilaštvo dosad nije predstavilo niti indiciju o postojanju opasnosti koje bi se mogle razumjeti kao prijetnja optuženih prema svjedocima. Također, advokat Josipa Barića Kadrija Kolić naveo je kako je formulacija optužbe o velikom broju svjedoka pod zaštitom pogrešna, s obzirom na to da se na taj način stvara slika o navodnoj kriminalnoj želji optuženih da naude svjedocima. Advokat Muamera Ožegovića Edin Šećerbegović pridružio se navodima advokata Kolića.

Sud je u rješenju naveo da je u dosadašnjem toku postupka saslušano pedeset svjedoka od kojih je njih osam imalo odranije određene mjere zaštite u smislu pseudonima i zabrane objavljivanja slike svjedoka u medijima. Od preostala 42 svjedoka, njih sedam je mjere zaštite zatražilo na glavnom pretresu u smislu da se njihova slika ne objavljuje u medijima iz razloga zaštite privatnog i profesionalnog života, s obzirom na to da se radi o službenim osobama MUP-a Kantona sarajevo, odnosno osobama iz lokalne zajednice kojoj je pripadao preminuli Dženan Memić.

Kako navodi Sud, nakon što je Vijeće saslušalo razloge svakog svjedoka, a koji su se isključivo odnosili na njihovu bojazan o ugroženosti profesionalnog ili privatnog života, Sud je donio odluku kojom je u medijima zabranjeno objavljivati njihovu sliku, te su na taj način zaštićeni interesi svjedoka, a istovremeno im je omogućeno da svoj iskaz pred Sudom daju slobodno i bez ikakvog utjecaja i pritiska.

- Na osnovu analize navedenih okolnosti, Sud je zaključio da nijedan od do sada saslušanih svjedoka, a posebno prilikom obrazlaganja razloga traženja zaštite u smislu neobjavljivanja slike u medijima, nije naveo bilo koju činjenicu koja bi ukazivala na postojanje direktnog ili indirektnog utjecaja optuženih na svjedoke optužbe (...) Okolnosti na koje su svjedoci ukazivali isključivo su se odnosile na nelagode koje bi proizašle iz medijskih komentara njihovog svjedočenja i objavljivanja fotografija, što je tokom ovog krivičnog slučaja postala redovna medijska praksa. Niko od saslušanih svjedoka pod mjerama zaštite nije isticao bilo kakav problem u odnosu na optužene, koji bi bio zakonski osnov za dalje trajanje mjera zabrane koje su na snazi - navodi se, između ostalog, u obrazloženju Suda BiH.

Sud također ističe da tužilac u usmenom obrazloženju na glavnom pretresu nije iznio bilo kakve činjenice i okolnosti koje bi ukazivale na postojanje namjere kod nekog od optuženih da na bilo koji način vrši nedozvoljen utjecaj na svjedoke, odnosno da je do takvog utjecaja došlo ranije, što bi bio zakonski osnov da mjere zabrane produže.

- Jedini razlog koji tužilac navodi svodi se na činjenicu da predstoji saslušanje jednog broja svjedoka s mjerama zaštite, što samo po sebi u konkretnom slučaju ne može biti određujuća okolnost na osnovu koje bi Sud trebao donijeti odluku o daljem trajanju mjera zabrane (...) Dužina trajanja mjera zabrane, kao i ponašanje optuženih u toku dosadašnjeg postupka, u ovom procesnom trenutku uvjeravaju Sud da trajanje mjera zabrane sastajanja sa određenim licima nije neophodna da bi se osiguralo efikasno vođenje postupka kao legitiman cilj - navodi se u rješenju.

Protiv ovog rješenja Suda BiH dozvoljena je žalba KV vijeću Suda BiH u roku od tri dana.

Pred Sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv Zijada Mutapa, Alise Ramić (rođ. Mutap), Hasana Dupovca, Josipa Barića, te Muamera Ožegovića po optužnici Tužilaštva BiH koje ih tereti da su kao organizirana kriminalna grupa prikrivali dokaze s ciljem sprečavanja dokazivanja načina na koji je Dženan Memić 8. februara 2016. godine na zvanično neutvrđen način zadobio povrede od kojih je preminuo sedam dana kasnije u KCUS-u.