Skupština Kantona Sarajevo danas održava hitnu sjednicu na kojoj je jedina tačka dnevnog reda sigurnosna situacija u KS. U toku je pauza nakon koje bi se trebali sastati članovi Kolegija i zajedno sa policijskim komesarom KS Mevludinom Halilovićem ponovo razmotriti predložene mjere za efikasniji rad policije. Sjednica će biti nastavljena nakon toga, u 13 sati.

Pauzu je zatražio šef Kluba zastupnika SDA Mirza Čelik koji je ukazao na potrebu da se ovi zaključci, odnosno mjere još jednom pregledaju i konkretiziraju, a posebno u dijelu koji se odnosi na objekat za smještaj Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Za sada su predložene četiri mjere.

Prva je izmjena zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na problematiku teških krađa motornih vozila. U tom smislu inicirana je izmjena Krivičnog zakona FBiH kojim je propisano krivično djelo teška krađa, u smislu da se krivično-pravna radnja otuđenja motornog vozila izdvoji kao posebno krivično djelo, odnosno krivično djelo sa obilježjem organiziranog kriminala ili kao poseban stav unutar člana 287. KZ-a FBiH s propisanom najmanjom kaznom zatvora u trajanju od 3 godine. Također, da se prošire krivično-pravne sankcije, odnosno kazne i da se iste adekvatno izriču, naročito povratnicima u vršenju krivičnih djela, te da se izmijeni Pravilnik o upotrebi sile.

Drugom mjerom predviđena je nabavka savremene opreme za videonadzor, odnosno poboljšanje, standardizacija i integraciju videonadzora, te videonadzor u policijskim vozilima, a trećom nabavka savremene opreme za telekomunikacione sisteme u Upravi policije. To podrazumijeva proširenje upotrebe sistema radioveze, praćenje policijskih vozila/patrola putem GPS sistema, razvoj telekomunikacijske infrastrukture za potrebe MUP-a KS i mobilnu provjeru podataka s terena.

Posljednjom mjerom predviđeno je rješavanje pitanja smještaja Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako se navodi, u što skorije vrijeme treba osigurati adekvatnu i lako dostupnu lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju namjenskog višespratnog objekta u kojem bi bili smješteni Ministarstvo u sjedištu, Uprava policije u sjedištu sa svojim organizacionim jedinicama, Ured policijskog komesara s unutrašnjim oranizacionim jedinicama, Sektor uniformisane policije s unutrašnjim organizacionim jedinicama, Sektor kriminalističke policije s unutrašnjim organizacionim jedinicama, Sektor za pravne, kadrovske, logističke poslove, edukaciju i analitiku s unutrašnjim organizacionim jedinicama, Sektor za materijalno-finansijske poslove s unutrašnjim organizacionim jedinicama i Treća policijska uprava s unutrašnjim organizacionim jedinicama, te parking prostorom ili podzemnom garažom za smještaj službenih motornih vozila. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na prostor za smještaj modernog operativno-komunikacijskog centra s videonadzornim sistemom.

Zastupnici SDA kazali su da su uvjereni da će Skupština KS udovoljiti njihovim zahtjevima, te u obraćanju komesaru i kantonalnom ministru unutrašnjih poslova naglasili da policija treba imati više inicijative i samopouzdanja.

Safet Mešanović i Fikret Prevljak iznijeli su stav da je trebalo nagraditi policajca koji je na Ilidži odgovorio na vatru koju su otvorili pripadnici automafije, te pogodio jednog od njih koji je podlegao.

- Trebalo je nagraditi hrabri postupak ovog policajca i pokazati da neko stoji iza njega – rekao je Prevljak.