VEZANI TEKST - Aljović: Ovogodišnji budžet FBiH nije prenapuhan, naslonjen je na realne parametre i jeste rekordan

Kantoni tražili 16 miliona KM, a dobili...

To je bio razlog da se prisjetimo kako su izgledali prijedlozi budžeta Vlade Federacije prethodnog premijera Nermina Nikšića (SDP), pa smo se dotakli Prijedloga za budžet 2014. godine koji je tada iznosio 2,35 milijardi KM, gdje su primjera radi zahtjevi od nižih nivoa vlasti, kantonima, bili 16 miliona KM. Dobili su nula KM.

U budžetu FBiH za ovu godinu nižim nivoima vlasti će ići 239 miliona KM.

VEZANI TEKST - Ko "valja budalaštine": U Nikšićevom mandatu su pokradene robne rezerve, potrošen novac za zaštitu od poplava

Te 2014. godine za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća planirano je 168.500 KM, a nije suvišno napomenuti da su te godine našu zemlju, Federaciju BiH, pogodile poplave. Kada je riječ o tekućim transferima drugim nivoima vlasti - Savezu općina i gradova, opet je krajnji broj bio nula.

Što se tiče izdvajanja za povratnike i raseljene, te 2014. godine planirano je 19,8 miliona KM, a u Vladi premijera Fadila Novalića ta cifra je u ovogodišnjem budžetu viša od 40 miliona KM.

Upitna opravdanost isplaćenih 5,7 miliona KM 

Napravit ćemo paralelu i kod izdvajanja za Srebrenicu, planirano je te 2014. godine 1,4 miliona KM, a u budžetu za ovu godinu pet miliona KM.

Federalni revizori u finansijskom izvještaju o radu Vlade Federacije BiH 2014. za mandata Nermina Nikšića imali su mnoštvo zamjerki.

- Uvidom u prezentiranu dokumentaciju može se zaključiti da je iz budžeta FBiH za 2014. godinu upitna osnovanost i opravdanost isplaćenih sredstava u iznosu od 5.761.843 KM, što čini 81,32 posto rashoda i izdataka Tekuće rezerve Vlade FBiH, jer raspodjela nije izvršena u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2014. godinu. Smatramo da su se ista pri planiranju budžeta mogla predvidjeti i planirati - naveli su revizori.

Zamjerke su bile i na rad komisija.

- Naknade za rad članova komisija u revidiranoj godini isplaćene su u neto iznosu 116.857 KM (bruto 143.950 KM). Ne može se u potpunosti potvrditi opravdanost isplata ovih naknada, s obzirom na to da se radi o angažovanju zaposlenih u raznim komisijama za poslove koji su u nadležnosti Vlade Federacije BiH i koji su utvrđeni zakonskim i drugim propisima i u vezi su s radnim ciklusom uposlenih. Prilikom formiranja komisija u pojedinim slučajevima nisu ispoštovane odredbe Uredbe o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa - navode revizori.

Nema procjene efekta 

U postupku revizije, utvrđeno je da nije jasno definisan način izvještavanja o utrošku sredstava transfera, što kao posljedicu ima različite izvještaje i neuporedive podatke.

- Posebno ističemo da nije propisano ni utvrđivanje, odnosno procjena efekata koji su postignuti utrošenim sredstvima, a koji bi trebali biti jedan od osnovnih kriterija prilikom planiranja sredstava transfera za narednu godinu, u smislu utvrđivanja visine i namjene sredstava. Pojedina odobravanja budžetskih sredstava mogla su imati samo karakter pozajmice sa utvrđenim rokom povrata sredstava - ukazali su revizori.

Oni su naveli kao primjer izdvajanje novca općinama Posušje i Kladanj, po 400 hiljada KM.