Zastupnici nisu prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma na Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koje je predložio Klub zastupnika Demokratske fronte (DF) te je zakon vraćen Komisiji da izradi novo mišljenje.

Također zastupnici nisu prihvatili negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava na izmjene Zakona o zaštiti potrošača u BiH koje su predložile dopredsjedavajuća Doma Borjana Krišto (HDZ) te poslanice Darijana Filipović (HDZ), Alma Čolo (SDA), Nada Mladina (SDP) i Edita Đapo (SBB), a Komisija je zadužena da izradi novo mišljenje na zakon.

Nakon što Kolegij Doma nije postigao saglasnost na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH koji su predložili zastupnici Saša Magazinović (SDP), Damir Arnaut (Naša Stranka) i Jasmin Emrić (A-SDA), zastupnici su podržali zakon u prvom čitanju u drugom krugu glasanja.

Također, Kolegij nije postigao saglasnost na Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, ali su ga zastupnici u drugom krugu glasanja usvojili.

Kolegij nije postigao saglasnost o inicijativi poslanika Kluba SDA kojom od Vijeća ministara traže da u roku od 90 dana pripremi izmjene Zakona o Sudskoj policiji BiH i to na način da se Sudska policija osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda BiH, ali su je u drugom krugu glasanja podržali zastupnici.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, kao i zaključak kojim je zaduženo Vijeće ministara da sačini novu metodologiju izrade izvještaja te zaključak kojim se traži detaljan izvještaj o utrošku prikupljenih putarina od nafte i naftnih derivata.

Zastupnici nisu prihvatili Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, a u drugom krugu glasanja primili su k znanju dokument Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu.

Zaključcima su zastupnici zadužili BHRT da dostavi plan otplate duga Evropskoj radiodifuznoj uniji te da Vijeće ministara predloži novi Zakon o javnom RTV sistemu BiH i predloži novi način prikupljanja RTV takse s ciljem uspostavljanje samoodrživih RTV servisa u BiH.

Podršku zastupnika dobio je Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i kantonima Federacije BiH, s izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura.

Zastupnici su na današnjoj sjednici prihvatili Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2019. godinu, ali nisu podržali Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH za prošlu godinu te Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu.

Prihvaćena je inicijativa poslanika Saše Magazinovića (SDP) kojom se od Vijeća ministara traži da pripremi materijal i osigura prisustvo nadležnih članova Vijeća ministara BiH, kako bi Zastupnički dom dobio relevantnu informaciju i raspravljao o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji s posebnim akcentom na realizaciju 14 ključnih prioriteta iz tog dokumenta.

Zastupnici su dali podršku i za zaključak poslanika Aide Baručije (NB), Branislava Borenovića (PDP), Dženana Đonlagića (DF), Edite Đapo (SBB), Jasmina Emrića (A-SDA), Mirjane Marinković-Lepić (Naša stranka), Saše Magazinovića (SDP) i Šemsudina Mehmedovića (SDA) kojima zadužuju Vijeće ministara da na razmatranje dostave Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za ovu godinu.

K znanju nije primljena Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2019. godinu, ali je data saglasnost na ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma čime je okončana današnja sjednica Zastupničkog doma PSBiH.