Prema rezultatima izvršene laboratorijske analize uzoraka soli uzetih prilikom inspekcijskog pregleda, utvrđeno je da ona, na sadržaj elementarnog joda ne odgovara odredbama Pravilnika o soli za prehranu ljudi ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09 i 30/12), i u postupku utvrđivanja kakvoće proizvod ne ispunjava propisane uvjete kakvoće što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine F BiH“ broj: 21/97) i Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službeni glasnik BiH“ broj: 13/03).

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke u količini od 4.000 kg, je zabranjen i naređeno je njeno uništenje, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.