U navedenoj Odluci je naglašeno da rad pravosudnih institucija mora biti usklađen sa odlukama nadležnih kriznih štabova i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji nadležnosti svake pojedinačne institucije.

Nadalje je istaknuto da sve odluke o liberalizaciji mjera rada u pravosudnim institucijama moraju biti srazmjerne trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području rada svake institucije koja se mora svakodnevno pratiti te shodno istoj uvoditi ili ublažavati mjere.

Predsjednici sudova i glavni tužioci imaju obavezu i da preduzimaju sinhronizovane i koordinisane mjere i liberalizuju mjere u području krivične nadležnosti.

Takođe su obavezni do 15.5.2020. godine uvesti puno radno vrijeme onih koji dolaze na posao te odrediti optimalan broj nosilaca pravosudnih funkcija i radnika koji dolaze na posao shodno prostornim mogućnostima svake pojedinačne pravosudne institucije za rad u uslovima socijalne distance te zdravstvene i epidemiološke zaštite svih koji dolaze na posao i lica koja po pozivu dolaze u pravosudne institucije.

Svi predsjednici sudova i glavni tužioci su dužni voditi računa i o ravnomjernom opterećenju svih nosilaca pravosudnih funkcija i radnika prilikom pravljenja rasporeda poslova shodno liberalizaciji mjera koje preduzimaju.

Predsjednici sudova i glavni tužioci su takođe dužni sačiniti Plan liberalizacije mjera u institucijama kojima rukovode te isti dostaviti VSTV-u BiH, ministarstvima pravde i advokatskim komorama.

U slučaju nepostojanja adekvatnih zaštitnih sredstava neophodnih za liberalizaciju mjera na sudovima i tužilaštvima, predsjednici sudovi i glavni tužioci će o istom obavijestiti nadležna ministarstva pravde te VSTV BiH u cilju obezbjeđivanja ovih sredstava.

Također je istaknuto da, dok se navedena sredstva ne osiguraju, predsjednici sudova i glavni tužioci neće početi sa liberalizacijom mjera shodno ovoj odluci, već će nastaviti sa dosadašnjim načinom rada shodno ranijim odlukama.

U Odluci je takođe naglašeno da je ročišta moguće organizovati i zakazivati samo na način i u prostorijama u kojima je moguće obezbjediti adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih i konstantno prirodno provjetravanje, vodeći računa o hitnosti predmeta, starosti predmeta te broju učesnika u postupku.                                                                                        

Nadalje, o svim mjerama u organizaciji rada predsjednici sudova i glavni tužioci će obavijestiti VSTV BiH, ministarstva pravde te advokatske komore te istaći jasna uputstva na ulazima u sudove i tužilaštva o načinu ponašanja svih koji ulaze u zgrade pravosudnih institucija.

Odluka je na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane virusom COVID-19 u Bosni i Hercegovini.