Vlada Federacije BiH je na današnjoj 152. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Muhidina Zametice, Izudina Džafića i Vanje Bajrami za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi ranija odluka od 27.12.2019. godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", saopćila je Vlada FBiH.