Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović pripremila je Instrukciju u kojoj je precizirana provedba, odnosno primjena nedavno donesenih izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, te ih putem resornog ministarstva distribuirala prema službama za socijalnu zaštitu i zaštitu porodica s djecom svih devet općina Kantona Sarajevo.

Donesenom instrukcijom precizirani su iznosi dječijeg dodatka, uvećanog dječijeg dodatka i dječijeg dodatka za porodice sa troje i više djece, jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta i dodatne novčane pomoći na ime prehrane djeteta.

Prema donesenoj instrukciji, dječiji dodatak iznosi 52,50 KM, uvećani dječiji dodatak 78,75 KM, dječiji dodatak za porodice sa troje i više djece 57,75 KM za svako dijete, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 375,00 KM, te dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta 60,00 KM.

- Uvećani dječiji dodatak u porodicama sa troje i više djece dodjeljuje se bez obzira na imovinski cenzus, a vlasništvo nad motornim vozilom koje je predstavljalo smetnju za ostvarivanje prava na dječiji dodatak je ukinuto kao kriterij, što je propisano izmjenama spomenutog zakona - naglasila je ministrica Prvulović.

Zahtjevi za ostvarivanje navedenih prava podnose se nadležnim općinskim službama socijalne i dječije zaštite, kao prvostepenom organu.

Sredstva za ovu namjenu su osigurana u budžetu KS na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Iz Ministarstva podsjećaju kako se ovaj zakon sa najnovijim izmjenama počeo primjenjivati 1. januara ove godine.