Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2021. godine.

Na ovaj način će biti ispoštovana dosljedna primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada. Za realizaciju Odluke osigurana su sredstva u Budžetu FBiH za 2021. godinu u iznosu od 45 miliona KM.