U Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu je planirano vanjsko zaduženje za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od 20 miliona eura, putem Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD.

Počeci planiranja realizacije ovog projekta datiraju iz vremena kada je u Urbanističkom planu grada Sarajeva za period 1986‐2015 predviđen pojas za smiještanje planirane dvokolosiječne tramvajske pruge, uz pripadajuću kontaktnu i napojnu mrežu, tramvajskim stajalištima i novom okretnicom tramvaja kod nekadašnjeg fabričkog kompleksa FAMOS u Hrasnici.

Pojas za tramvajsku prugu planiran je u kontekstu primarne gradske – cestovne saobraćajnice od Ilidže do Hrasnice sa dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake širine po 3,5 metara.

- Glavni projekt je završen 2019. godine, nakon čega su riješeni kompletni imovinsko-pravni odnosi i dobivena građevinska dozvola za izvođenje radova. Projekt je u visokom stepenu spremnosti i mogao bi se realizovati u dosta kratkom roku - rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.