Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Nacrt budžeta za 2020. godinu koji iznosi nešto manje od 417 miliona maraka i veći je za 11,6 miliona od prethodnog. Najveći rast rashoda predviđen je za dopunska prava boračko–invalidske zaštite i iznosi 5,7 miliona, od čega je 5,5 miliona maraka za realizaciju Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, odnosno za novčanu egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobiliziranim borcima do 57 godina godina života,

Ministarstvo finansija TK utvrdilo je da ukupni rashodi u 2020. godini iznose 416.167.557,00 KM. Akumulirani deficit sa 31. decembrom prošle godine iznosio je 25,2 miliona KM. U projekcijama za 2020. godinu, planirana su 2,3 miliona KM za pokriće dijela akumuliranog deficita.

- U oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bilježimo porast sredstava za 3,2 miliona KM ili 11,8 posto. Iznos planiranih sredstava za oblast unutrašnjih poslova veći je za nešto više od tri miliona ili 5,1 posto, a za kategorije socijalne zaštite je planirano 28.901.038 KM, što je povećanje u odnosu na 2019. godine za skoro milion maraka - rekao je premijer TK Denijal Tulumović.

Nacrt budžeta zasnovan je na smjernicama Federalnog ministarstva finansija, a najvećio dio prihodovne strane, više od 81 posto, čine prihodi od poreza.

- Prihodi od poreza iznose 339,9 miliona maraka, od toga su 252 miliona prihodi od indirektnih poreza, dok porezi na dobit čine 46,7 milona, a porez na dohodak s ostalim uplatama na plaću 41,2 miliona - rekao je ministar finansija TK Suad Mustajbašić.

Broj uposlenika u institucijama tK iznosi 9.936 i manji je za 46 uposlenika u odnosu na prethodnu godinu. Analizirajući strukturu rashoda najveće učešće u Budžetu za 2020. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke (45,07 posto) i korisnici u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (14,92 posto).