Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine pripremilo je i provelo Anketu nosilaca pravosudnih funkcija o etici i disciplinskoj odgovornosti u periodu od 26.6. do 12.7.2019. godine. Anketu čine dva dijela: analiza potreba za edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija o pravosudnoj etici i sukobu interesa i istraživanje percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o pravičnosti i nepristrasnosti disciplinskog postupka. 

U Anketi je učestvovalo 429 osoba, od čega 315 sudija i 114 tužilaca.

Na pitanje da li sudije i tužioci poštuju etičke kodekse, njih 19 je odgovorilo "Ne", 232 djelomično, dok 130 smatra da klolege poštuju kodekse.

Ispitanici su davali mišljenje i o tome ko ima najveći utjecaj na ocjenu nivoa zavisnosti Ureda disciplinskog tužioca. Njih 229 smatra da je to VSTV, 80 sudija i tužilaca misli da je to politika, 70 da su to mediji… Da  nema utjecaja na UDT, misli 55 ispitanih.

Sudije i tužioci raznoliko su odgovorili i na pitanje: "Da li smatrate da bi trebala biti etička obaveza svakog nosioca pravosudne funkcije da prijavi neetično ponašanje kolege?" Iako je 259 njih odgovorilo da treba, poprilično je veliki broj i onih koji misle da neetične kolege ne treba prijavljivat – njih 88.

Anketa je pokazala i da većina ispitanih smatra da imena sudija i tužilaca kojima su izrečene disciplinske mjere ne trebaju biti objavljena – 186, dok njih 160 misli suprotno.

Na pitanje da li su pohađali edukaciju o pravosudnoj etici i sprečavanju sukoba interesa, većina njih - 206, je odgovorilo negativno. Na upit koliko su dana pohađali edukacije o pravosudnoj etici i sukobu interesa  proteklih pet godina, najviši broj njih (213) je odgovorilo sa "nijedan".

Kompletne rezultate Ankete možete pogledati na ovom linku.