Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Temeljna novina se odnosi na smanjenje sa 70 na 30 posto sredstava ostvarenih prodajom stanova koje su općine obavezne doznačavati kantonalnim fondovima za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih branilaca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe.

Nova je i odredba po kojoj nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora, a koji je napustio stan u FBiH i stekao novo stanarsko i sticanjem novog stana raskinut ugovor o otkupu stana u FBiH, i nema pravo na povrat stana, ni prava upisa vlasništva nad tim stanom, sada ima pravo na naknadu od Federacije BiH. Naknada je u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po viđenju.

Nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama van BiH, a nije stekao novo stanarsko, ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru, ima pravo na naknadu od FBiH utvrđenu u skladu sa članom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.

U postupku pripreme novog zakona, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je osiguralo suglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, koje je 15.12.2017. godine dostavilo zaključke kojima ističe da postoji zakonski i ustavni temelj za izvršenje odluka domaćih i međunarodnih sudova, te da podržava donošenje ovog zakona.

Federalnom ministarstvu su mišljenja, prijedloge i sugestije dostavili Grad Mostar i općine Breza, Bugojno, Kakanj, Bosanska Krupa, Sanski Most, Jajce, Ključ, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo.

Federalna vlada je danas u okviru kadrovskih rješenja donijela odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda PIO imenovani su Mirela Talović (predsjednica), Lejla Džanko, Mirjana Vučić, Širaza Brka i Saida Kastrat (članice).