Ministrica pravde i uprave KS Mersa Kustura je obrazložila da je cilj izmjena bio da se precizno regulira ko vrši unutrašnju kontrolu, ko su osobe posebno ovlaštene za sprovodenje unutrašnje kontrole, kao i koje opšte i posebne uvjete treba da ispunjavaju te osobe, u smislu Zakona o državnoj službi u KS, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave i Pravilnika o unutrašnjoj kontroli.

Po tom prijedlogu, Kantonalna uprava vrši nadzor i kontrolu procesa rada uposlenika na onim radnim mjestima na kojim je prema pregledu rizika ustanovljen rizik od korupcije. Kantonalnom upravom rukovodi direktor koga imenuje i razriješava Vlada KS.

Unutrašnju kontrolu u Kantonalnoj upravi bi sprovodio Sektor unutrašnje kontrole, koji odgovara direktoru Kantonalne uprave, a poslove unutrašnje kontrole, vrši rukovodilac Sektora i ovlašteni državni službenici za unutrašnju kontrolu.

Pojedini zastupnici imali su primjedbe na predložene izmjene Zakona, jer je bilo nejasno, ko vrši nadzor i kome i po kojem zakonu odgovaraju i ko ovlašćuje državne službenike.