Nakon šire diskusije na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, gradonačelnik Abdulah Skaka povukao je Prijedlog odluke o davanju dijela zemljišta na Kompleksu "Bijela tabija" na korištenje Općini Stari Grad.

- Mnogi vijećnici nisu bili za ovaj prijedlog, bilo je tu dosta prigovora od načina ustupanja zemljišta do čitave procedure. Vijećnici su imali prigovore na to zašto bi to radila Općina, a ne Grad i zašto bi to bilo besplatno, pa je gradonačelnik odlučio da povuče Prijedlog – kazao je za Faktor vijećnik Nihad Uk.

U okviru razmatranja ove tačke, donesen je zaključak kojim je gradonačelnik zadužen za dalje postupanje, a s ciljem održavanja, zaštite, te promocije Kompleksa "Bijela tabija" kao nacionalnog spomenika.

Podsjećamo, Općina Stari Grad je u augustu ove godine zatražila da joj se ustupi upravljanje ovim zemljištem u svrhu postavljanja montažnog objekta ljetne bašte. Prema prijedlogu, Općina je za te svrhe dio Bijele tabije trebala dobiti na korištenje bez naknade na godinu dana.

Na današnjoj 19. sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Vraca" s Odlukom o provođenju Regulacionog plana "Vraca". Plan, između ostalog, daje planske uslove za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost rekonstrukcije i zamjene građevinskog fonda, opremanje područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Soukbunar", u cilju stvaranja preduslova za pripremu projekata sportsko-rekreativnih i turističkih sadržaja na lokalitetu Vranjače.

Gradski vijećnici su danas razmotrili i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.