- Svi oni koji traže odgovornost unutar bilo kojih političkih struktura morali bi i trebali da znaju kako je problem gradnje u centralnoj gradskoj zoni otvoreno političko i stručno pitanje u zadnjih nekoliko decenija. Sve ovo vrijeme pokušavalo se pronaći model da centralna gradska zona zaživi u smislu prezentacije svih nacionalnih i vjerskih grupa u Gradu Mostaru, ali do toga, nažalost, iz dobro poznatih razloga, brojnih opstrukcija, do sada nije došlo - naveli su.

Novac koji je sa federalnog nivoa osiguran za Hrvatsko narodno kazalište, kako dodaju, ne znači automatski početak gradnje bilo čega na već postojećim ili eventualno novim objektima, jer je potrebno ispoštovati sve neophodne procedure, ali i usvojiti sve akte koji su od presudne važnosti za definisanje konačnog izgleda centralne gradske zone, planiranih objekata i načina njihove izgradnje.

- Građane Mostara želimo podsjetiti na Odluku Gradskog vijeća Grada Mostara iz 1999. godine o načinu korištenja prostora centralne zone u Mostaru. U tom dokumentu u članu 4 izričito je zabranjena izgradnja, dogradnja i nadziđivanje objekata, kao i uklanjanje objekata, koji ne predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost građana do donošenja odgovarajućeg plana. Dozvoljeno je samo izvođenje radova na redovnom održavanju, konzervaciji ili sanaciji objekata - saopćili su.

Za bolje sagledavanje ukupne situacije i stanja u centralnoj gradskoj zoni, kako dodaju, treba podsjetiti i na Odluku Gradskog vijeća iz 2002. godine o postupku za ispitivanje problema sporne i bespravne gradnje u centralnoj gradskoj zoni. Prema ovoj Odluci je, navode, uveden režim zabrane izgradnje objekata do usvajanja Regulacionog plana centralne zone.

- Sve političke i javne aktere u Mostaru pozivamo na ponovno otvaranje poštenog i odgovornog političkog dijaloga po pitanju usvajanja svih neophodnih akata, dokumenata i planova, da bi ovaj problem konačno bio skinut sa dnevnog reda. SDA Grada Mostara još jednom poručuje da će u svom javnom djelovanju ostati na principima zaštite legitimnih prava svih građana Grada Mostara, kako bi centralna gradska zona zaista poprimila izgled jednog multietničkog i multikonfesionalnog prostora, kakav je bio i kakav će ostati još dugi niz godina - naveli su i dodali:

- SDA nikada neće pristati na politiku svršenog čina i ostat će vjerna svim svojim principima za koje se zalagala u stvaranju boljeg Mostara – Grada otvorenog za sve.