Legitimitet rezultatima popisa iz 2013. godine, kao  i načinu na koji je proveden cjelokupan proces, dala ja Međunarodna posmatračka misija (IMO), koja je imala zadatak da nadzire pripreme i provedbu popisa stanovništva u cilju da se osigura da je u skladu sa standardima koji vrijede za države-članice EU-a. IMO je na završnoj press konferenciji (12.10.2016. godine) zaključila kako je popis u potpunosti proveden u skladu sa Zakonom o popisu, međunarodnim standardima i preporukama i statističkim standardima, te da su rezultati valjani, jer je cijeli proces proveden u skladu s međunarodnim standardima. Delegacija Evropske komisije u BiH, kao jedan od najznačajnijih partnera i donatora statističkih institucija u popisu, je također prihvatila rezultate popisa kao relevantne i međunarodno uporedive.

Članom  20. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine,  definisani su poslovi i obaveze Agencije za statistiku BiH, koji između ostalog uključuju i utvrđivanje jedinstvene i međunarodno uporedive metodologije popisa, kao i jedinstvenog programa obrade podataka i izračunavanja rezultata popisa.

Kada je riječ o objavljivanju rezultata popisa, obaveze Agencije i entitetskih zavoda su propisane članom 6. Zakona o izmjenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine kojim je utvrđena objava preliminarnih rezultata popisa u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja, kao i objava konačnih rezultata popisa određene jedinstvenim programom najkasnije do 01.7.2016. godine.

Popis osoba koje žive u inostranstvu definisan je članom 40. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, gdje je u stavu 5. ovog člana navedeno sljedeće: "Unos, kontrola, obrada i publiciranje prikupljenih podataka o ovim osobama uradit će Agencija zajedno s entitetskim zavodima za statistiku, odvojeno od popisa iz člana 7. ovog zakona."

Prema odredbama člana 40. stav (2) Agencija za statistiku BiH (direktor) je propisao sadržaj posebnog popisnog obrasca za popis osoba koje žive u inostranstvu. Obrazac je, zajedno sa uputstvom za njegovo popunjavanje, objavljen na web stranici Agencije.

Na ovaj način prikupljeno je ukupno 63.014 obrazaca. Prema  zvaničnim podacima iz registara stanovništva država u kojima borave ove osobe, broj popisanih osoba (odnosno dostavljenih obrazaca za osobe) čini tek 5-6 posto od ukupne populacije stanovništva BiH koje žive u inostranstvu a imaju prebivalište u BiH i odsutni su duže od 12 mjeseci.

Nekoliko važnih činjenica je potrebno navesti radi što jasnijeg razumijevanja rezultata popisa osoba koje žive u inostranstvu:

1. Odziv od 5-6 posto od ukupne populacije osoba koje žive u inostranstvu nije dovoljno za dobijanje pouzdanih statističkih indikatora da se predstave karakteristike navedene populacije.

2. Prema principima dobre prakse zvanične statistike s aspekta stope odgovora popisivanih jedinica (što je samo jedan od više indikatora kvaliteta statističkog istraživanja), za relevantnost statističkog istraživanja, neophodan je odziv od najmanje 70-80 posto da bi rezultati bili pouzdani, uporedivi i odražavali stvarnu sliku ciljne populacije.

3. Osnovni vodeći princip u radu zvanične statistike Bosne i Hercegovine (Agencija za statistiku BiH je samostalna upravna organizacija nadležna za obradu, distribuciju i utvrđivanje statističkih podataka Bosne i Hercegovine) su Kodeks prakse evropske statistike i Principi zvanične statistike (utvrđeni od strane Statističke komisije UN-a). gdje se u Principu 1. navodi sljedeće: "Relevantnost, nepristrasnost i jednaka dostupnost", a u prvom od njih se kaže: "Zvanična statistika je neophodan element informacionog sistema svakog demokratskog društva, ona daje vladi, ekonomiji i javnosti informacije o stanju na ekonomskom, demografskom i društvenom području, te na području okoliša. U ovu svrhu, statističke agencije moraju prikupljati statističke podatke koji zadovoljavaju test upotrebljivosti kod korisnika i staviti ih na raspolaganje javnosti, da bi se ispoštovalo pravo građana na javnu informaciju."

U vezi sa svim prethodno navedenim, možemo zaključiti da prikupljeni podaci o broju osoba koje žive u inostranstvu nisu reprezentativni i potpuno su nerelevantni za bilo kakvo dalje korištenje, jer ne odražava stvarni broj osoba iz BiH koje žive u inostranstvu. S obzirom na nedovoljan obuhvat ovako prikupljenih podatka, eventualna obrada i publiciranje ovih podataka, dovela bi ključne korisnike podataka u potpunu zabunu kada je riječ o broju i karakteristikama osoba iz BiH koje žive u inostranstvu, kaže se u saopćenju Agencije za statistiku Bone i Hercegovine.