Zahvalivši se Pejanoviću za doprinos političkoj borbi za Brčko u vremenu arbitraže za taj grad, počasni predsjednik brčanskog "Preporoda" Ćazim Suljević istakao je da su donošenju Arbitražne odluke za Brčko prethodile neke važne i iscrpljujuće političke aktivnosti u kojima su naši intelektualci dali ogroman doprinos, a među njima je bio i akademik Mirko Pejanović.

- Svi oni su snažnim intelektualnim i građanskim angažmanom doprinijeli da se konačnom arbitražnom odlukom Brčko uspostavi kao distrikt pod suverenitetom države Bosne i Hercegovine - kazao je Suljević.

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić istakao je da je veliko interesovanje Brčaka za promociju svojevrsno priznanje akademiku Pejanoviću za njegovu društvenu i naučnu angažiranost.

Kadrić se osvrnuo i na aktuelna politička pitanja u Bosni i Hercegovini.

- Ako posmatramo nastojanja da se na nivou Bosne i Hercegovine riješe određena, na prvi pogled, teško rješiva pitanja, nameće se misao zašto brčansko iskustvo ne bi bilo model za njihovo rješenje. Statut Brčko distrikta bi mogao biti primjer kako uspješno zaštiti elementrana prava naroda i građana - rekao je Kadrić.

Asim Mujić je nagalsio da najnovija knjiga Mirka Pejanovića prikazuje jedan historijski proces rasta svijesti o državnosti Bosne i Hercegovine tokom XX vijeka i za XXI vijeka te da se ta historija može podijeliti na nekoliko perioda.

- Prvi period je obnova bosanskohercegovačke državnosti sa ZAVNOBIH-om gdje autor pokazuje da je Bosna i Hercegovina dvojako određena što je danas posebno značajno jer danas je ključni politički problem kako naći balans između individualnih i kolektivnih prava, a ZAVNOBIH je ponudio jedan zanimljiv model rješavanja kolektivnih i individualnih prava. Izdvojio bih i period platforme Predsjedništva 1992. kada se po prvi put, u okviru suverene i nazavisne države, artikulira kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo i na kojim ključnim principima ona treba da počiva.

I posebno mi se interesantnim čine analize profesora Pejanovića o takozvanom etnoparlamentarizmu gdje se ustvari kroz analize dolazi do zaključka da je osnivanje stranaka na nacionalnom principu dovelo do osiromašenja, a ne do pluralizacije političkog života - naglasio je Mujkić.

Rasim Muratović je kazao da je knjiga akademika Pejanovića sociološko-politološka i historijska studija koja, između ostalog, naglašava zajedništvo naroda i građana koji žive u Bosni i Hercegovini.

Sam autor, akademik Mirko Pejanovi,ć je naglasio da je knjiga nastajala deset godina te da je ona svojevrsna teorijska sinteza desetine naučnoistraživačkih studija koje su urađene u pripremi.

- U tom kontekstu knjiga sadrži nekoliko cjelina. Prva cjelina je ideja ZAVNOBIH-a, druga je pluralizacija bosankohercegovačkog društva 1990. godine, treća cjelina je odbrana države Bosne i Hercegovine u vremenu agresije i rata. Slijedi period Dejtonskog mirovnog sporazuma i na kraju završavamo sa još dvije oblasti, a to su postdejtonski politički razvoj BiH i razvoj lokalne samouprave u BiH u XX i XXI stoljeću. I ono što proizilazi kao zaključak iz literature i historijskog razvoja BiH, i što projicira budućnost BiH, jeste misao da je budućnost naše zemlje u integraciji u Evropsku uniju i NATO savez - istakao je akademik Pejanović.