Sudskim rješenjem obuhvaćeno je:

- novac u Intesa San Paolo banci u iznosu od 263.379,73 КM i 1.643,27 eura, vlasništvo osumnjičenog,

- 406.668 obveznica RS-a za verifikovanu staru deviznu štednju emitenta RS - Ministarstvo finansija,

- 1.269.053,95 obveznica RS-a po materijalnoj i nematerijalnoj ratnoj šteti.

- Uprava kriminalističke policije MUP-a RS-a je 14. maja 2020. godine podnijela Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv osumnjičenog zbog postojanja sumnje da je počinio krivična djela prevara i nedozvoljeno trgovanje hartijama od vrijednosti - saopćeno je iz MUP-a RS-a.

Agić se sumnjiči da je u periodu od 2012. do 2019. godine neovlašteno posredovao pri kupoprodaji hartija od vrijednosti, tako što je stupao u kontakt sa osobama koje su posjedovale obveznice stare devizne štednje ili stekli prava po osnovu materijalne ili nematerijalne ratne odštete, te u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi dovodio ih u zabludu prikrivajući činjenice o stvarnoj vrijednosti hartije od vrijednosti koju posjeduju.

- Od njih je također zahtijevao potpisivanje ugovora o prodaji HOV-i, te otvaranje transakcionog računa u banci i punomoći kojom lično može raspolagati sredstvima njihovih računa, a zatim, nakon prodaje hartije od vrijednosti po tržišnoj cijeni, davao im iznose novce uglavnom "na ruke" umanjen za dio koji je za sebe prisvajao. Za takvo posredovanje nije imao ovlaštenje Komisije za hartije od vrijednosti RS-a, koja je nadležna da izdaje dozvolu ovlaštenim posrednicima - istakali su u entitetskom MUP - u.

Na ovaj način za sebe je ostvario protivpravnu imovinsku korist u najmanjem iznosu od 400.000 КM.

Paraleno sa krivičnom istragom, a na osnovu naredbe Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka vođena je i finansijska istraga, gdje je utvrđeno da Agić i treće, sa njim povezane, osobe, posjeduju imovinu koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela s obzirom na nesrazmjer između zakonitih prihoda i troškova i imovine koju posjeduju iznosi -3,533,442,34 КM.

- U izvještaju o finansijskoj istrazi Uprave kriminalističke policije MUP-a RS-a koji je podnesen Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, predloženo je da se u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS-a, izreknu privremene mjere osiguranja imovine u vlasništvu - saopćio je MUP-a RS-a.