Trenutno je evidentirano 24.447 aktivnih slučajeva COVID-19.

Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 500,1 slučaj na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački, Kanton Sarajevo i Tuzlanski Kanton.

Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja, dok rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj.

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenje trenutno je 719 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 43 (5,9 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 671 hospitalizirane osobe s podatkom o cakcinalnom statusu, 503 (74,9 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 168 (25,1 posto) potpuno vakcinisanih.

U trećoj sedmici mjeseca bilježi se porast svih indikatora, najviše broja smrtnih slučajeva zbog COVID-19 i ukupanog broja hospitaliziranih pacijenata na kraju sedmice.

Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Prema podacima sekvencioniranja dostavljenih od strane Laboratorija za molekularno dijagnostička i forenzička ispitivanja Veterinarskog instituta, na području Federacije BiH cirkulira dominantno delta varijanta SARS-CoV-2 virusa, a u 51. sedmici prvi put je sekvencioniranjem detektiran omikron varijanta.

U 52. sedmici učešće omikron varijante SARS-CoV-2 iznosilo 22,44 posto, dok u prvoj sedmici januara 2022. iznosi gotovo 57 posto.

Prema podacima dobijenih genotipizacijom uzoraka pozitivnih na SARS-CoV-2 virus, delta varijanta je dominantno cirkulirala na kraju 2021. Rezultati iz januara 2022. ukazuju da se omikron varijanta detektira u većini uzoraka, te da je ova varijanta SARS-CoV-2 virusa preuzima dominaciju na području Federacije BiH.