Ovo je, po riječima, premijera, historijski sporazum o rješavanju problema u poslovanju ovog preduzeća.

- Sporazum će omogućiti GRAS-u da u narednih deset godina postane respektabilno javno preduzeće, a da se u tom periodu riješe mnogobrojni nagomilani problemi, koji praktično traju više od 25 godina. U prethodnom periodu problemi su rasli i kulminirali, zbog čega danas ovo preduzeće ima dugovanja - istakao je premijer Nenadić.

Kako je naveo, to su dugovanja prema Upravi za indirektno oporezivanje u iznosu 33 miliona KM, prema Poreznoj upravi u iznosu 92 miliona. Dugovanja preduzeća prema uposlenim radnicima, koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa Kolektivnom ugovorom za oblast komunalne privrede, iznose više od 15 miliona KM. S druge strane, tu je rješavanje tužbi tužilaca GRAS-a protiv tuženog Kantona Sarajevo u iznosu većem od 300 miliona.

- Problemi ovog preduzeća su brojni. Neophodno je smanjenje broja uposlenih i donošenje njegove optimalne organizacione strukture kroz restrukturiranje, nedovoljan je broj voznih jedinica, loše je stanje tramvajske pruge, neadekvatan je sistem naplate karata i upravljanje javnim prijevozom, nedovoljno je planiranje sredstava u Budžetu KS za prijevoz subvencioniranih kategorija korisnika i pokriće gubitaka iz prethodnih godina - naveo je premijer.

Dodao je i kako je osnovni problem nepostojanje generalne prijevozničke licence koju GRAS ne može produžiti zbog dugovanja za poreze i doprinose. Također, ovim sporazumom GRAS se obavezao da će u saradnji sa advokatima koji zastupaju radnike u radnim sporovima i sindikatom uposlenika uložiti napore za postizanje dogovora na način da se isplate glavnica duga u periodu od pet godina od dana postizanja sporazuma, uz uvjet da radnici odustanu od svojih potraživanja za kamate.

Prema riječima premijera, oni će se odreći svih tužbenih zahtjeva protiv Kantona Sarajevo, što je također obaveza GRAS-a, a koji se vode pred Općinskim sudom u Sarajevu. Uprava preduzeća i Sindikat uposlenika obavezali su se pristati na bezuvjetno provođenje restruktuiranja preduzeća, kroz smanjenje broja zaposlenih i usvajanje optimalne organizacione strukture, u skladu sa preporukama studija o restruktuiranju preduzeća. Neophodno je osigurati podršku upravi preduzeća i Sindikata u realizaciji projekata i investiranje u javni linijski prijevoz, kako bi se novac za izmirenje dugova prema Upravi za indirektno oporezivanje koristio isključivo za otplatu navedenih dugova.

- Kanton Sarajevo se obavezao osigurati dodatni novac u Budžetu KS i to za period od 2021. do 2030. godine u ukupnom iznosu od 140 miliona KM, a sa minimalnim iznosom od 14 miliona na godišnjem nivou. Investirat će u kapitalne projekte iz oblasti javnog prijevoza putnika za period od 2021. do 2025. godine u iznosu 200 miliona KM. Planirat će redovni novac za subvencioniranje javnog prijevoza putnika u iznosu oko 30 miliona KM, te dodatni novac za 2020. godinu u minimalnom iznosu od tri miliona KM, namijenjenih za izmirenje dijela obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje, te minimalni iznos od pet miliona za izmirenje obaveza po tužbama radnika a što je definisano sporazumom za koji se vodi postupak izvršenja pred Općinskim sudom u Sarajevu - pojasnio je premijer.

Poručio je kako se radi o složenom sporazumu, u kojem sve mora da funkcionira kako je i dogovoreno, da bi se on u konačnici realizirao. Alternativa ovom sporazumu, po premijerovim riječima, je definitivan stečaj GRAS-a. Ovom prilikom, premijer se zahvalio Upravi preduzeća i Sindikatu koji su shvatili da je ovo zadnji pokušaj da se spasi ovo preduzeće i od njega napravi respektabilna javna kompanija, na koji je jednoglasno saglasnost dala i Skupština na prethodnoj sjednici.

Premijer se zahvalio i Britanskoj ambasadi koja je pružila stručnu pomoć, kroz angažman međunarodnih konsultantskih kuća i preporuka, za konačno rješavanje i restrukturiranje GRAS-a. Najavljena je i treća faza realizacije sporazuma koja se već usaglašava, a koja će pomoći u implementaciji ovog sporazuma.

- Kratkoročno ovaj sporazum će omogućiti da se odblokiraju računi prema Poreznoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje i korespondentnoj banci, jer su u situaciji da ne mogu isplatiti plate radnicima, nabaviti gorivo, te ne mogu raditi nijednu aktivnost zbog blokade računa. Vlada će nastaviti intenzivnu implementaciju sporazuma zbog čega pozivamo predstavnike Sindikata da ubrzano rade na realizaciji i svojih preuzetih obaveza - potcrtao je premijer.

Predsjednik Sindikata Amir Muminović zahvalio se Vladi u ime radnika i uvjeren da će ovaj sporazum doprinijeti boljitku javnog prijevoza za građane.

- Ovo je prvi korak za prevazilaženje problema koje imamo više od 15 godina, bili smo brzi i odlučni da ga potpišemo, kako bi mogli isplatiti plate radnicima i započeti sa prevazilaženjem nagomilanih problema. Vlada KS i Ministarstvo saobraćaja uložili su ogromne napore i sredstva na čemu im se posebno zahvaljujem - istakao je v. d. direktora Ahmetspahić.

Ministar saobraćaja KS Adi Kalem je zaključio kako je ovo sporazum koji ni jedna Vlada do sada nije ponudila, te se nada da će im omogućiti da posluju dobro i napokon pruže bolju i kvalitetniju uslugu građanima, saopćio je Press KS.