Nakon što su predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković i ministar komunalne privrede Srđan Mandić na jučerašnjoj konferenciji za medije objavili informacije o zloupotrebi ovlasti odgovornih osoba u KJKP "Rad" i nanošenju višemilionske štete ovom preduzeću danas se saopćenjem za medije oglasila i bivša uprava ovog preduzeća, na čijem čelu je posljednjih nekoliko godina bio Selim Babić.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

"Neistiniti su navodi o tome kako ovo preduzeće ima privilegovane korisnike kojima se vrši smanjenje fakture u odnosu na stanje na terenu i stanje objekata koji se kontrolišu.

Članom 59. Zakona o komunalnoj čistoći, navedeno je da su korisnici usluga dužni plaćati usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada od prvog narednog dana u mjesecu u kojem je započela upotreba objekta.

Istim članom je navedeno da su korisnici dužni objekat prijaviti komunalnom preduzeću u roku od 15. dana, a ukoliko korisnik ne postupi po navedenom, ovlašteni radnici komunalnog preduzeća će takvog korisnika usluge evidentirati kroz zapisnik o uključivanju korisnika usluga koji će predstavljati osnov za plaćanje usluga.

Također, istim članom je propisano da su nadležne općinske službe dužne dostaviti komunalnim preduzećima rješenja o dozvoli rada i rješenja o prestanku rada svih subjekata sa područja nadležne općine radi uvođenja, evidentiranja i naplate komunalnih usluga.

Smatramo da se ovakvim iznošenjem neistina želi predstaviti loša slika i iskrivljeno stanje o radu i poslovanju preduzeća.

Naime, kao što je poznato i predstavnicima Kantona, a i većem broju javnosti, ovo preduzeće se od rata pa na ovamo bori sa problemima upisa novih korisnika i odjave onih koji takve objekte više ne koriste, obzirom da Zakon koji reguliše ovu oblast, to pitanje za ovu djelatnost, nije riješio na bolji i efikasniji način, koji bi obavezao sve korisnike da početak korištenja objekata odmah prijave ovom preduzeću, kao i da ažurno prijavljuju svaku promjenu na terenu.

Radi upoznavanja javnosti, a kao što je definisano prethodno navedenim Zakonom, uključivanja i provjere objekata na terenu vrše ovlašteni radnici preduzeća - referenti za uključivanje poslovnih i stambenih objekata kojih ukupno ima 13 i navedeni uposlenici pokrivaju čitav Kanton i sve korisnike kojih ima ukupno cca 140 000 individualnih i stambenih objekata i cca 10 000 privrednih subjekata koji koriste prostor za obavljanje svojih djelatnosti.

Ovlašteni radnici preduzeća – referenti za uključivanje, u sklopu svojih redovnih aktivnosti ili po dobivanju informacije o promjenama statusa korištenja objekata, odmah izlaze na lice mjesta u cilju ažuriranja podataka, a o problemima sa kojima se isti susreću na terenu u pogledu odbijanja saradnje, nedozvoljavanja pristupa objektima, vrijeđanju pa i fizičkim nasrtajima smo više puta obavještavali na sastancima sa predstavnicima Vlade i resornog ministarstva, ali po ovom pitanju kao i pitanju stepena naplate smo nailazili na nerazumjevanja.

Odbacujemo sve navode i insinuacije o postojanju privilegovanih korisnika, jer nalozi za rad na terenu izdaju se od strane kontrolora uključivanja poslovnih prostora i šefa naplatne službe u čijoj se službi nalaze radnici koji rade na terenu.

Kao što je to vidljivo iz zapisnika, navedeni zapisnik sačinjava i potpisuje terenski radnik i ovlašteno lice pravnog lica koji je prisutan u momentu kontrole i evidentiranja prostora ukoliko isti pristanu da ga potpišu, jer u većini slučajeva se odbija potpisati zapisnik ili se nedozvoli pristup objektu.

Nakon sačinjenog zapisnika isti sve vraća kontroloru uključivanja poslovnog i stambenog prostora, koji navedene zapisnike dostavlja šefu naplatne službe, a isti dalje dostavlja referentu za unos podataka terenske službe, koji unose navedene podatke u sistem radi fakturisanja.

Jasno se da zaključiti da su navedeni podaci i zapisnici sačinjeni na terenu te da  uvid u iste nemaju članovi uprave, nego se prosljeđuju po gore nevedenoj proceduri.

Vjerujemo i sigurni smo da radnici koji rade na terenu i vrše upis i provjeru stambenih i poslovnih objekata, svoj posao obavljaju ispravno i korektno, te da u zapisnike upisuju ono što im se prezentuje od strane vlasnika objekta u datom momentu, ukoliko isti pristane na saradnju.

Stoga svi navodi i neistinite optužbe na račun uprave o povlaštenim korisnicima, odbacujemo  jer se ovakvim stvarima pokušava prevashodno nanijeti šteta preduzeću a onda i lično članovima uprave.

Uprava i radnici u preduzeću, a pogotovo referenti za uključivanje poslovnih i stambenih prostora pokušavaju i poduzimaju sve kako bi uključili i evidentirali sve korisnike i nastale promjene na terenu u skladu sa raspoloživim resursima i Zakonom predviđenim mogućnostima.

U pogledu navoda da je dokumentacija dostavljena anonimno, ističemo da su ti navodi netačni, jer se navedena dokumentacija nemože naći u rukama trećih lica niti radnici koji rade sa navedenom dokumentacijom istu smiju iznijeti.

Navedena dokumentacija, koja je tema ovih pisanja, je dostavljena Predsjedavajućem skupštine kantona putem KJKP "RAD-a" odnosno od strane v.d. direktorice, jer je isti to od nje tražio, tako da navodi o dostavljanju dokumentacije od strane nekih anonimnih radnika su neistiniti.

Obzirom da je navedeno da je dokumentacija dostavljena Kantonalnom Tužilaštvu na obradu, Uprava ovog preduzeća i svi koji rade na ovim poslovima stoje na raspolaganju i pružit će punu saradnju nadležnim organima radi utvrđivanja pravih činjenica."