Tako je navedeno da će Agencija za državnu službu BiH za "analizu potreba za obukom i plan obuka" trebati 137.000 KM, a za realizaciju plana obuke 405.000 KM. To je za oko 96.000 KM više nego prošle godine.

Odgovor zašto analiza potreba za obukom i sama obuka koštaju više od pola miliona KM, pokušali smo dobiti u Agenciji za državnu službu BiH, iz koje su pak generalno naveli da su raspoloživa sredstva daleko niža od potreba.

Dio iz Programa rada Vijeća ministara BiH za 2021.

- Ukoliko Bosna i Hercegovina želi pristupiti Evropskoj uniji, nužna je reforma javne uprave, a nje nema bez obuke i razvoja državnih službenika. U Analitičkom izvještaju Evropske komisije koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 2019. godine određeno je da se ojačaju kapaciteti Agencije za državnu službu u cilju poboljšanja upravljanja ljudskim resursima i obuka. U mjeri 3.5 za realizaciju prioriteta odlučeno je da se značajno povećaju budžetska sredstva za obuku. Umjesto povećanja na djelu imamo kontinuirano smanjenje sredstava za tu namjenu – pojašnjenje je Agencije za državnu službu BiH.

Dodali su da su "uprskos prijekoj potrebi da se približavamo evropskim standardima ulaganja u obuku i razvoj, raspoloživa sredstva i dalje daleko od realnih potreba, a i standarda i zahtjeva evropskih institucija".

- Prema SIGMA indikatoru to bi trebalo biti jedan posto godišnjeg budžeta za plaće, a u ovom slučaju je daleko od tog cilja, koji se Bosna i Hercegovina obavezala ispuniti već do kraja 2022. godine – naveli su iz Agencije pohvalivši se, na kraju odgovora da "i s nedovoljnim sredstvima postižu odlične rezultate".