Na Akademiji nauka i umjetnosti danas je, povodom 55 godina profesionalnog djelovanja i 80 godina života akademika Kemala Hanjalića, upriličeno druženje Hanjalića sa kolegama.

Druženju su prisustvovali i kolege i saradnici akademika Hanjalića koji rade u inostranstvu, a u Sarajevu su povodom međunarodne konferencije ECCOMAS 2018 koja će biti održana na Građevinskom fakultetu.

Kemal Hanjalić je univerzitetski profesor i doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida. Rođen je 30. novembra 1939. godine u Sarajevu.

Bio je dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu (1984-85), gradonačelnik Sarajeva (1985-87), član Izvršnog vijeća SRBiH (1987-91), ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Bosne i Hercegovine (1991-93.) te predavač na nekoliko svjetskih univerziteta. Dobio je više nagrada i priznanja.

Član je ANU BiH od 1981. godine. Naučna i stručna djelatnost profesora Hanjalića obuhvata fundamentalna i razvojna istraživanja te primjene u oblasti termo-fluidnih nauka: razvoj matematskih modela i eksperimentalna istraživanja turbulentnog strujanja fluida, prenosa toplote, sagorijevanja i magneto-hiodrodinamike te simuliranje i optimizacija procesa i dijagnostička ispitivanja termotehničkih i termoenergetskih uređaja i postrojenja