- Zbog novonastalih okolnosti i poremećaja na cjelokupnom tržištu uzrokovanog širenjem korona virusa, moramo kontinuirano komunicirati s ključnim institucijama koje čine elektroenergetski sektor na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, kako bismo predložili i preduzeli pravovremene i neophodne mjere u cilju nesmetanog rada proizvodnih pogona, prenosne i distributivne mreže i normalizacije snabdijevanja tržišta električnom energijom, kako bi se prevazišli uočeni poremećaji na tržištu i izbjegle negativne posljedice - rekao je Košarac.

Košarac je zatražio informaciju o pouzdanosti svih proizvodnih kapaciteta u Elektroprivredi BiH, Elektroprivredi RS i Elektroprivredi HZHB, te u EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, informaciju o dnevnoj proizvodnji iz termo, hidro i drugih izvora električne energije te potrošnji električne energije na dnevnom nivou svih kategorija potrošača.

Zatražena je i informacija o balansnim viškovima električne energije i njihovom plasmanu (prodaji) na tržišta izvan BiH, i to pod kojim uslovima i na kojim stranim tržištima se plasman odvija, kao i o pogonskoj spremnosti i pouzdanosti prenosne mreže u BiH i sposobnosti Elektroprenosa BiH da ispuni sve zahtjeve proizvodnih pogona BiH za visokonaponski prenos električne energije.

Od nadležnih institucija zatraženi su i podaci o prenosu električne energije za domaću potrošnju u BiH, sa osvrtom na eventualni izvoz električne energije, te informacije o međusobnim odnosima DERK-a, NOS-a, Elektroprenosa BiH i korisnika prenosne mreže u normalnim uslovima rada i vanrednim uslovima rada/situacijama, sa osvrtom na eventualna planirana postupanja u hitnim situacijama, koje zahtijevaju brzo djelovanje i usljed kojih se može odstupiti od tržišnih pravila.

'- Nakon analize i sagledavanja informacija svih ključnih aktera u elektroenergetskom sektoru, pristupit ćemo konsultacijama i koordinaciji sa relevantnim institucijama kako bi se na vrijeme preduzele potrebne preventivne i reaktivne mjere koje će obezbijediti stabilnost i funkcioniranje elektroenergetskog sistema u BiH - naglasio je Košarac, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.