Komisija je podržala zastupničku inicijativu Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku izdvoji 200.000 KM za sanaciju štete na Partizanskom groblju u Mostaru i izradu novih 700 kamenih cvjetova s imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu Grada Mostara i čitave Evrope, te za buduću integralnu institucionalnu zaštitu i osiguranje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Podržana je i zastupnička inicijativa Jasmina Emrića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi dopunu Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da se dodaje novi član 7c. koji glasi: "Izuzetno od člana 7. ovog zakona za obračun plaća izabranih i imenovanih lica, čiji su platni razredi i koeficijenti utvrđeni u članu 8. (Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica), članu 8a. (Platni razredi i koeficijenti za poslanike i delegate u PSBiH i članu 10. (Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH) ovog zakona, koristit će se osnovica u iznosu od 475,69 KM.

Komisija je podržala i zastupničku inicijativu Nermina Nikšića o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje bi se odnosile na ukidanje PDV-a na doniranu hranu.

Nakon što je Komisija podržala zastupničku inicijativu Nermina Nikšića, s dnevnog reda sjednice, na zahtjev predlagača, a radi istog sadržaja, povučena je zastupnička inicijativa Predraga Kojovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove zastupničke inicijative, izradi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine kojim bi se ukinulo plaćanje PDV-a na doniranu hranu kojoj se približava istek roka trajanja.

Komisija je usvojila i sljedeće dokumente: Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH; Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka "Upravlјanje carinskim terminalima", čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH; Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka "Upravlјanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH", čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH i Izvještaj o radu Kancelarije za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.