Klub zastupnika Demokratske fronte i Građanskog saveza na današnjoj tematskoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić te ustanovama sličnog tipa iz federalne nadležnosti predložiti će slijedeće zaključke:

1.       U skladu sa Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama osigurati svu potrebnu opremu za  sigurno medicinsko zbrinjavanje. U tu svrhu, zadužuje se Vlada Federacije BiH da  izdvoji interventna sredstva u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka koja će biti dodijeljena:

-          Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić;

-          Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica – Drin;

-          Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba – Bakovići.

2.       Uspostaviti zakonski okvir i standarde za rad ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima će se precizno definisati uvjeti za prijem i otpust iz socijalno-zdravstvene ustanove.

3.       Zadužuje se Vlada Federacije BiH da usaglasi propise iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i definiše pravni status i funkcionisanje zavoda kao ustanova socijalno zdravstvenog zbrinjavanja, a ne isključivo socijalne zaštite.

4.       Zadužuje se  Vlada Federacije BiH da osigura sredstva i sačini svu neophodnu legislativu kojima  će se osigurati implementacija preporuke iz:

-   "Specijalnog izvještaja ombudsmana o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini" (izvještaj iz 2018);

-   "Standarda za individualnu procjenu osoba s duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga" (izvještaj iz 2018), te;

-   "Izvještaja o nadzoru komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama" (izvještaj iz 2019).

5. Da se pri izradi nove sistematizacije u ustanovama za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba detektiraju radna mjesta pojačanog opterećenja – stresa te da se u skladu s tim uvede skraćeno radno vrijeme, a za PIO da se osigura računanje staža sa uvećanim trajanjem.

6.       Obavezuje se Vlada da do potpune promjene pravnog statusa zavoda, a u vezi sa našim zaključkom broj 3, osigura:

-          Da se štićenicima do 18 godina starosti – djeci,  omogući liječenje od strane pedijatra

-          Da se za potrebnu neurološku i psihijatrijsku terapiju djece štićenika konsultuje dječji neurolog i dječji psihijatar i da oni prepisuju ovu terapiju

-          Da se od strane psihologa, logopeda, pedagoga, defektologa, vaspitača svakodnevno radi na rehabilitaciji i habilitaciji a na osnovu preostalih motoričkih I intelektualnih potencijala.

-          Da se za svakog štićenika uradi individualni program aktivnosti i da se vode izvještaji kroz karton.

-          Da se jednom godišnje od strane pedijatra, dječjeg neurologa, dječjeg psihijatra, psihologa uradi revizija dijagnoze i stanja štićenika, te na osnovu toga poduzimaju određene aktivnosti.

-          Da se vrši nadzor nad ishranom od strane nutricionista i da jelovnik u kvalitativnom i kvantitativnom smislu odredi nutricionista.

-          Da svaka ustanova ima zaposlenog ljekara opšte prakse ili porodičnog ljekara.

-          Da svaka ustanova ima apoteku i zaposlenog farmaceuta.

-          Da se do pune implementacije Zaključka broj 3, a u cilju kvalitetnije i sveobuhvatnije brige o štićenicima odmah uposli potreban broj stručnog medicinskog osoblja (psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, defektologa, logopeda, njegovatelja, medicinskih sestara – tehničara…).

7.      Opravdanim smatramo i podržavamo zahtjeve "Inicijative Vijeća roditelja i Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju" upućene Vladi Federacije BiH i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

8.       Zadužuje se Ured za reviziju institucija FBIH da, kao nezavisna, profesionalna i nepolitična institucija, provode reviziju finansijskih izvještaja (Račun prihoda i rashoda), Bilans stanja, Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, podacima o plaćama i broju zaposlenih u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Reviziju JU Zavodi za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica provesti za 2015, 2016, 2017. i 2018 godinu a Izvještaje o reviziji dostaviti Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Zadužuje se Ured za reviziju institucija FBiH da, u Godišnji plan revizije za 2020/2021 godinu uvrsti reviziju triju Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba, saopćio je DF.