Za predsjednika i članove ovog Nadzornog odbora privremeno su imenovani Marko Mikulić (predsjednik), Izudin Bajrović i Adnan Džindo (članovi), do okončanja postupka za konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, te odredbama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Vlada Federacije BiH danas je Ivana Luburića imenovala za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period od četiri godine.

Za učestvovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su, u ime Vlade FBiH, opunomoćeni Zlatan Bilanović (Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići), Halko Balavac (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo) i Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).