INTERVJU- Vjekoslav Mandić: Zdravstvo je prepušteno samo sebi

objavljeno: 13.04.2018. u 22:09

Cjelokupan zdravstveni sektor, posebno bolnice u Federaciji, prema riječima Vjekoslava Mandića, federalnog ministra zdravstva, se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji. Naglašava kako nema promjena koje se tiču uvođenja novih izvora finansiranja zdravstva. 

U intervjuu za Faktor dodaje kako i dalje nema povrata od PDV-a ili dijela sredstava od akciza, osobito na duhan i alkohol, u zdravstvo. Osvrnuo se i na izdvajanja ukupno šest miliona KM za tri bolnice u Federaciji BiH koje je odobrila Vlada FBiH.

Najprije da nam kažete kada će se univerzitetsko - kliničkim centrima Sarajevo i Tuzla, te Sveučilišnoj klinici u Mostaru rasporediti po dva miliona KM? I za šta je predviđen utrošak ovih sredstava?

- Svrha ovog transfera jeste osiguravanje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima sa cijele teritorije Federacije BiH. U okviru ovog programa sredstvima transfera će se izmiriti dio dospjelih obaveza po osnovu nabavke lijekova i drugog potrošnog materijala. Te servisiranje i zanavljanje neophodne medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodnih za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u kliničkim centrima čiji je osnivač Federacija BiH.

Kada ova odluka stupa na snagu?

- Stupa na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama FBiH, nakon čega će Ministarstvo u roku od 15 dana zaključiti ugovore sa kliničkim centrima. Odlukom je predviđeno da će se isplata sredstva vršiti kvartalno, a za samu realizaciju doznačavanja sredstava zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Kada smo kod bolnica u FBiH možete li nam reći koje su u najtežoj situaciji i kako im pomoći?

- Ne bih izdvajao pojedinačne ustanove, ali je činjenica da je cjelokupni zdravstveni sektor, osobito, bolnice, u teškoj finansijskoj situaciji. O tome stalno govorimo i ponavljamo. Tražimo i predlažemo moguća rješenja ali nažalost, nema promjena koje se tiču uvođenja novih izvora finansiranja zdravstva. Napominjem da se radi o pitanjima koja su izvan sektora zdravstva i ovlasti Ministarstva i na koja mi u konačnici, pored svih naših prijedloga i zahtjeva, i načelnih obećanja i podrške s druge strane, ne možemo utjecati.

Možete li nam navesti neki primjer?

- I dalje nema povrata od PDV-a ili dijela sredstava od akciza, osobito na duhan i alkohol, u zdravstvo. Zdravstvo je napušteno i prepušteno samo sebi unutar društvenog sistema od kojeg ovisi i direktno i indirektno. Na zdravstvo se izvan sektora promatra kao nešto što je uvijek tu, što ne može propasti, i uprkos svim problemima mora djelovati i raditi. Sa takvim stavom, nedostatkom razumijevanja kompleksnosti problema, ili bolje rečeno nedostatkom volje, hrabrosti i odlučnosti da se na višim nivoima cjelokupnog društvenog sistema donesu konkretne odluke u korist zdravstva, a time i svih nas, jer smo svi potencijalni pacijenti, nećemo moći napraviti istinske iskorake.

Postojale su inicijative da se radno vrijeme ambulanti porodične medicine, domova zdravlja, produži do 22 sata kako bi hitne službe i bolnice bile manje opterećene. Da li to smatrate mogućim?

- Ovo ministarstvo nije zaprimilo takvu inicijativu. Međutim, moram istaknuti da se, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, početak, završetak i raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove, utvrđuje kantonalnim propisima.

Za zdravstvenu zaštitu Roma u FBiH u ovoj godini će biti izdvojeno 50 hiljada KM. Na koji način tačno će se realizirati ovaj projekat ? Da li će ljekari ići u naselja gdje oni žive, ili će biti pozivani u domove zdravlja, koje preglede će obavljati…?

- Ovo je jedan od transfera koji se svake godine u istom iznosu planira u budžetu FBiH. Ta sredstva će se usmjeriti za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje zbog tradicionalnog načina života, napominjemo, nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Korisnici ovih sredstava su zdravstvene ustanove koje su pružile adekvatnu zdravstvenu uslugu osobama romske populacije, nepoznatog stalnog prebivališta u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostavile odgovarajuću dokumentaciju Federalnom ministarstvu zdravstva.

Izdvojit će se i dva miliona KM za liječenje povratnika iz FBiH u RS. U kojim gradovima, za koje vrste liječenja će biti izdvojen novac, u koje zdravstvene ustanove će biti upućen? I da li nam možete reći kakva je sada situacija sa zdravstvenom zaštitom povratnika u RS-u, odnosno povratnika iz RS-a u Federaciji?

- Radi se o transferu koji se svake godine izdvaja iz budžeta FBiH, a namijenjen je za bolničko liječenje povratnika iz Republike Srpske u Federaciji BiH. I prošle godine je izdvojen isti iznos za ove namjene. Ugovorne zdravstvene ustanove će pružati usluge i osigurati terapiju svim povratnicima iz Federacije BiH u općine u Republici Srpskoj na osnovu medicinskih indikacija i pod uslovima koji su definirani Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u RS. U pojedinim kantonima, shodno odlukama na nivou kantona, povratnicima je omogućeno ostvarivanje usluga i iz primarne zdravstvene zaštite.