U federalnim ministarstvima, kada je riječ o plaćanju troškova za odvojeni život, pozivaju se na Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH.

Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH pokazao je da je Federalno ministarstvo pravde u 2019. godini imalo za oko 190.000 KM više troškove na ime plaća i naknada uposlenika u odnosu na 2018. godinu.

Naknada za zakup stana 21.250 KM

- Troškovi su iznosili 1.271.072 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 190.638 KM zbog povećanog broja zaposlenika i većeg iznosa isplaćenih naknada. Naknade troškova zaposlenih iznosile su 189.182 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 11.019 KM. Za prijevoz s posla na posao utrošeno je 39.222 KM, naknada za zakup stana iznosila je 21.250 KM, troškovi smještaja 5.376 KM, odvojeni život od porodice 5.237 KM, a troškovi prijevoza korisnicima odvojenog života 4.698 KM - stoji u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

U Federalnom ministarstvu pravde su nam kazali da su 2019. imali 47 uposlenika, a osnovica za obračun plaće za sve budžetske korisnike od februara je iznosila 330 KM. U poređenju s 2018. godinom, imali su 45 uposlenika, a osnovica za obračun je bila 315 KM.

- Razlika u iznosu od 190.638 KM je prvenstveno zbog povećanja osnovice za budžetske korisnike i broja uposlenih. Troškovi odvojenog života, zakupa stana, plaćaju se za dva uposlenika i to za savjetnike ministra na osnovu rješenja Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika - stoji u pismenom odgovoru Ministarstva koji potpisuje ministar Mato Jozić.

Prijevoz do posla i natrag u 2019. godini imalo je ovisno o mjesecu 41 do 42 uposlenika.

Za troškove smještaja mjesečno 250 KM 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ima 97 službenika. Od tog broja, 86 na posao dolazi iz Sarajeva, a 11 njih iz raznih dijelova Federacije. Naknada za odvojeni život se plaća za osam uposlenika.

- Naknadu za troškove prijevoza, u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja, ostvaruju svi službenici čije je mjesto stanovanja udaljeno više od dva kilometra od mjesta rada. Za 83 njih se plaća naknada za prijevoz s posla na posao. Naknada za odvojeni život se plaća za osam službenika. Članom 36. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je da državni službenici i namještenici čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 km od mjesta organa državne službe u kojem rade, imaju pravo na naknadu troškova smještaja u mjestu rada - navode u Ministarstvu i dodaju:

"Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće propisano je da državni službenik i namještenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem radi, ima pravo na naknadu za odvojeni život od porodice i naknadu troškova smještaja u mjestu rada u visini od 250 KM mjesečno".

Dio revizorskog izvještaja za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2019.

U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć jednom godišnje u visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji.

Međugradski prijevoz 

U Federalnom ministarstvu zdravstva su nam kazali da imaju 39 uposlenih.

- Pravo na naknadu za prijevoz ima 28 uposlenih od čega 22 uposlena imaju naknadu u visini mjesečne karte u javnom gradskom saobraćaju, dok šestero uposlenih ostvaruje naknadu u visini cijene mjesečne karte u međugradskom prijevozu (Vitez, Fojnica, Kiseljak, Vareš, Pale). Naknadu troškova smještaja u iznosu od 250 KM mjesečno ostvaruje petero uposlenika koji imaju prebivalište udaljeno više od 70 km od sjedišta Ministarstva. Naknadu za odvojeni život ne prima niti jedan uposlenik - rekao nam je Zlatan Peršić, stručni savjetnik za odnose s javnošću Federalnog ministarstva zdravstva.