Zastupnik Stranke demokratske akcije u Skupštini Kantona Sarajevo Mirza Čelik pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS da u pripremama za prestojeću 2019/2020. školsku godinu pri anketiranju učenika po pitanju odabira maternjeg jezika obavezno primjenjuje odredbe Ustava KS, zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju te zaključke Naučnog odbora naučnog savjetovanja o pitanju jezika od 6. aprila ove godine.

Podsjetio je da je Ministarstvo,  na čijem čelu je ministrica Zineta Bogunić, krajem prvog polugodišta školske 2018/2019. “jednim hibridnim rješenjem mimo Ustava KS i zakona izmijenilo nastavne planove i programe uvođenjem četvrte varijente naziva maternjeg jezika “Bosanski jezik i književnost, Hrvastki jezik i književnost, Srpski jezik i književnost“.

- Ustav i zakoni su jasno definisali tri odvojena naziva jezika te su izmjene nastavnih planova i programa instrukcije o načinu upisa u evidenciju i dokumentaciju bile protiv zakonite i protivustavne – obrazložio je Čelik.

Napomenuo je da su Zaključci Naučnog odbora naučnog savjetovanja “Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda Bosne i Hercegovine“ u obrazovnom sistemu u BiH definisali jedan Nastavni plan i program za tri jezika, ali sa jasnom distinkcijom da se isti ne može koristiti kao naziv za jezik u pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji, kao ni javnim ispravama koji se odnose na pojedinačne učenike.

- Naziv za jezik u stavu 3. Zaključka jasno definiše  da se u evidenciji i javnim ispravama može konstatovati samo jedan od tri naziva jezika, kako to definiše Ustav KS i zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju. Struka eksplicitno odbacuje mogućnost kombinovanja naziva tih jezika, kako je resorna ministrica ponudila kao hibridno rješenje u školskoj 2018./2019. godini – pojašnjava u svojoj inicijativi Čelik.

Budući da je Ustav KS jasan, kao i zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju, te da je struka dala konačnu riječ po ovom pitanju, pokrenuo je, kako kaže, inicijativu da Ministarstvo dostavi ankete koje su u skladu sa rješenjima ustava, zakona i struke.

- To podrazumijeva da učenici biraju jedan od tri naziva jezika koji će biti korišten u evidencijama i javnim ispravama – naveo je Čelik.

Napomenuo je da će svaka druga praksa Ministarstva na terenu biti shvaćena kao djelovanje suprotno odredbama Ustava KS i navedenih zakona.