Pri tome posebno imajući u vidu odredbu člana 29. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH ("Sl. glasnik BiH" br. 78/05, 35/09, 32/10, 51/15 i 25/16), koji u svom stavu 2. predviđa "Javni RTV servisi rezervisat će najmanje 40 posto vremena emitovanja za domaći program svih žanrova, osim vijesti i sportskog programa."

- Nažalost, nakon kontinuiranog i upornog odbijanja javnih servisa u BiH da pristupe zaključenju ugovora i poštuju autorske obaveze u pogledu korištenja zaštićenih autorskih muzičkih djela u okviru svog radio i tv programa, AMUS je autorsku naknadu morao potraživati sudskim putem, što je uzrokovalo velike troškove, a autori su ostali bez svojih tantijema do današnjeg dana - saopćio je AMUS.

Kao što je njihovo članstvo od ranije upoznato, AMUS je, dodaju, dobio prvostepenu presudu protiv javnih servisa kojom je Udruženju dosuđen ukupan iznos glavnog duga od 1.135.201,48 uz iznos od 415.589,09 KM (iznos obračunat do 31. 12. 2020. godine) na ime zakonskih zateznih kamata, protiv koje su javni servisi uložili žalbu.

Postupak pred Kantonalnim sudom u Sarajevu može trajati od dvije godine do šest godina, a nekada i više bez obzira na urgiranje da se radi o hitnoj stvari. U ovom momentu postupajući sudija na Kantonalnom sudu Sarajevo stavila je predmet "u evidenciju" za dan 06. 07. 2021. godine (taj dan sudija će da pogleda spis, te će ili pomjeriti novi datum evidencije za godinu dana ili će donijeti odluku po žalbama, a donošenje odluke može trajati od tri mjeseca do godine dana). Ishod drugostepenog postupka po žalbi nije 100 posto zagarantovan na način da će izjavljene žalbe javnih servisa biti odbijene i potvrđeno pravo AMUS-a.

Ukoliko žalba izjavljena protiv ove presude bude usvojena i potvrđeno pravo AMUS-a na dosuđeni iznos citiranom presudom, javni servisi imaju pravo na vanredni pravni lijek reviziju pred Vrhovnim sudom FBiH, koja ne odlaže prinudno izvršenje. Dakle, moći će se izvršiti prinudna naplata dosuđenog iznosa ukoliko ne budu blokirani računi javnih servisa i ukoliko javni servisi budu u mogućnosti da izvrše isplatu dosuđenog iznosa. Također, moguće je da i po vanrednom pravnom lijeku sud donese drugačiju odluku od prvostepene i drugostepene odluke. Za to postoji mala vjerovatnoća, međutim svjedoci smo konstantnih promjena kako sudske prakse, tako i postupajućih sudija, ističu iz AMUS-a.

Istovremeno, sa ciljem isplate navedenog duga, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine su se obratili sa prijedlogom zaključenja sporazuma koji je opisan u pitanjima broj 2. i 3., prema kojem bi javni servisi povukli uložene žalbe na presudu Općinskog suda u Sarajevu, te odmah započeli sa isplatom autorske naknade, koja uključuje iznos od 820.051,41 KM na ime glavnog duga iz presude i iznos od 377.748,72 KM na ime naknade za period koji nije obuhvaćen presudom (koji u ovom momentu javni servisi neće da plaćaju zbog sudskog postupka koji je u toku), sve u 48 (četrdesetosam) jednakih mjesečnih rata, a AMUS bi navedenim javnim servisima oprostio zatezne kamate u ukupnom iznosu od 295.661,13 KM (iznos obračunat do 31. 12. 2020. godine) dosuđene prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 656451 17 Ps 2 od 29. 11. 2019. godine.

- U slučaju da ne zaključimo sporazum, AMUS će morati pokrenuti ponovno sudski postupak uz dodatne troškove radi naplate ovog iznosa - navode iz AMUS-a. 

Pozivaju članstvo da se izjasni da li su za, protiv ili suzdržani da se sa javnim servisima Radio-televizija Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine zaključe nagodbe po kojima bi isplatili dug u iznosu od 820.051,41 KM i isplatili autorsku naknadu za period koji nije obuhvaćen presudom u iznosu od 377.748,72 KM i da im se oproste zatezne kamate u iznosu od 295.661,13 KM, te odmah započne sa naplatom autorske naknade, čime bi se onemogućili dalji sudski i advokatski troškovi.

Također, pozivaju članstvo da se izjasni da li su za, protiv ili suzdržani da se sa Radio-televizijom Republike Srpske, ukoliko do 01. 03. 2021. godine pristanu na isplatu duga iz prvostepene presude u iznosu od 315.150,07 KM kao i period koji nije obuhvaćen presudom, oproste zatezne kamate u iznosu od 119.927,96 KM, te se sa istima sklopi nagodba pod jednakim uslovima kao i za ostala dva javna servisa.

Napominju da, u slučaju zaključenja nagodbe kako je naprijed navedeno, a nepoštivanja odredaba nagodbi od javnih servisa na način da budu kasnili sa uplatama 3 bilo koje rate, AMUS ima pravo da odmah pokrene izvršni postupak jer nagodbe koje zaključujemo predstavljaju izvršnu ispravu, te u tom slučaju ponovo imamo pravo na naplatu zakonskih zateznih kamata.

Slijedom navedenog, u skladu sa odredbom člana 21. i 24. Statuta, člana 14. Poslovnika o radu Skupštine dostavljaju poziv članovima Skupštine AMUS-a na izjašnjenje o sljedećem:

1. Da li ste saglasni da se usvoji Zapisnik sa elektronske sjednice Skupštine AMUS-a broj: KZ-3/20 od 18. 06. 2020. godine?

2. Da li ste saglasni da se sa javnim servisima Radio-televizija Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine zaključi nagodba u cilju isplate glavnog duga po presudi u iznosu od 820.051,41 KM i isplate autorske naknade za period koji nije obuhvaćen presudom u iznosu od 377.748,72 KM (period od 01. 09. 2018. do 31. 12. 2020. godine), u 48 (četrdesetosam) jednakih mjesečnih rata, a da se zakonske zatezne kamate u iznosu od 295.661,13 KM (iznos obračunat do 31. 12. 2020. godine) dosuđene po prvostepenoj presudi Općinskog suda u Sarajevu oproste?

3. Da li ste saglasni da ukoliko Radio-televizija Republike Srpske najkasnije do 01. 03. 2021. godine pristane na izmirenje duga iz presude Općinskog suda u Sarajevu u iznosu od 315.150,07 KM u 48 (četerdesetosam) i isplate autorske naknade za period koji nije obuhvaćen presudom u iznosu od 162.962,72 KM (period od 01. 09. 2018. do 31. 12. 2020. godine), u 48 (četrdesetosam) jednakih mjesečnih rata, da se sa istim zaključi nagodba, te zakonske zatezne kamate u iznosu od 119.927,96 KM (iznos obračunat do 31. 12. 2020. godine) dosuđene po prvostepenoj presudi Općinskog suda u Sarajevu oproste?

- Molimo članove Skupštine AMUS-a da se najkasnije do 12. 02. 2021. godine do 12 sati putem zemaljske ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: [email protected], izjasne o svakoj tački posebno. Apelujemo na sve autorice i autore AMUS-a da budu maksimalno aktivni i solidarni, te da se izjasne o ovom važnom pitanju - naveli su iz AMUS-a u pozivu svojim članovima.