- U posljednje vrijeme u Federaciji BiH primjetan je veći broj osoba, za koje je utvrđeno da su pozitivni na SARS-CoV-2 koji izaziva COVID-19, a koje se slobodno kreću bez izdatog rješenja o određenoj mjeri od nadležnih kantonalnih organa vlasti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Navedeno predstavlja ozbiljnu prijetnju po javno zdravlje, te pogoršava i onako tešku COVID-19 epidemiološku situaciju u Federaciji BiH - stoji između ostalog u dopisu Kriznog štaba FMZ.

Napominju kako je članom 3. istog Zakona regulisano da je "zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave - općina, kantona i Federacije BiH, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nosilaca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba".

- Osim toga, tačkom IV. Odluke o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, zaduženi su rukovodioci tijela uprave i upravnih organizacija Federacije BiH i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu, da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće - navodi se dalje u dopisu.

Također se napominje da je Vlada FBiH uz usvojenu Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva donijela i Zaključke te prema vladama kantona uputila i poseban akt kojim je predmetne zaključke dostavila na nadležno postupanje.

- Slijedom navedenog tražimo da svoje daljnje postupanje, posebno u pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji, uskladite s odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te poduzimate mjere za koje ste nadležni - potcrtano je.

Zaključcima koje je 02. jula Vlada FBiH usvojila te ih uz Zaključke posebnim aktom od 03. jula dostavila kantonalnim vladama na nadležno postupanje uz napomenu da rad po ovom aktu i Zaključku smatraju hitnim, traži se intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, a u cilju poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu.

Navedenim se traži i pojačan inspekcijski nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori, kao i kantonalnih uprava policija, u cilju kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinilaca koji krše naređene mjere u uvjetima pandemije COVID-19. Navedeno uključuje i iznalaženje mogućnosti na razini kantona da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

Također, spomenutim aktom Vlade FBiH upućen je zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona, nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, saopćeno je iz FMZ-a.