Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH prilikom boravka u Sarajevu uglavnom koriste smještaj u jednom hotelu. Taj hotel je jedan od više ponuđenih prema okvirnom sporazumu koji je zaključilo Vijeće, ali u kojem je cijena smještaja među najvišim, u odnosu na ostalih osam ponuđenih hotela.

Zaključili su to državnih revizori nakon što su sagledali rad VSTV-a u 2018. godini.  Kako je objašnjeno, po pitanju korištenja hotelskog smještaja prilikom boravka u mjestu rada tj. Sarajevu, rukovodstvo Vijeća  - oni članovi koji nemaju prebivalište u Sarajevu, kao i članovi sa punovremenim radnim angažmanom  - koji ne koriste uvećane dnevnice, koriste hotelski smještaj na temelju okvirnog sporazuma, koji je namjenski zaključilo Vijeće s izabranim dobavljačem.

Pitanje ostvarivanja prava na opravdane putne troškove članova Vijeća sa punovremenim radnim angažmanom, potencirali su revizori unazad nekoliko godina i traženo je rješavanje navedenog pitanja. Podcrtano je da su usluge smještaja u Sarajevu, u skladu sa zaključenim okvirnim sporazumom, mogle biti realizirane po znatno nižoj cijeni,  nego što je to bio slučaj u 2018. godini.

I u dijelu izvještaja koji govori o javnim nabavkama, tretirano je pitanje hotelskih i ugostiteljskih usluga. Nabavka ovih usluga za razdoblje 2018 - 2020. pokrenuta je u novembru 2017. godine, a okončana nakon drugog ponovljenog postupka u aprilu 2018. godine u vrijednosti od 364.684 KM bez PDV-a. Prvi postupak je poništen, budući da ni jedna od primljenih ponuda nije bila prihvatljiva.

- Na temelju dostavljene evidencije o realiziranju usluga hotelskog smještaja u 2018. godini i prezentirane dokumentacije nismo se uvjerili da je Vijeće prilikom rezerviranja hotela na lokacijama na kojima je ponuđeno više opcija za hotelski smještaj (kako je to i traženo kroz provedenu proceduru nabave) uzimalo u obzir činjenicu da se ponuđene cijene za različite opcije smještaja u značajnoj mjeri razlikuju. Naime, utvrđeno je da je u Sarajevu u najvećem obujmu korišten smještaj u jednom od ponuđenih hotela (četiri zvjezdice) po cijeni od 175 KM (s PDV-om) za noćenje s doručkom (realizirano 30.600 KM), dok je istovremeno u specifikaciji dostavljene ponude za područje Starog Grada - Sarajevo ponuđen i hotel s tri zvjezdice koji prema raspoloživim informacijama nije uopće korišten u 2018. godini, a za koji je izabrani dobavljač ponudio i ugovorio cijenu noćenja s doručkom u iznosu od 15 KM -  obrazlažu revizori, konstatirajući da je također, u ponudi za područje Sarajeva (uključujući i Ilidžu) bio i hotel s četiri zvjezdice koji je znatno niže cijene od hotela koji je uglavnom korišten za smještaj.

U Sarajevu najčešće korišten hotel s četiri zvjezdice, u kojem  smještaj košta 175 KM

Osim toga, u općini Neum, prema okvirnom sporazumu i dostavljenoj ponudi izabranog dobavljača, ponuđena su dva hotela i to sa četiri zvjezdice po cijeni punog pansiona od 160 KM (bez PDV-a) i hotela s tri zvjezdice koji je za istu uslugu ponuđen po cijeni od 100 KM (bez PDV-a). Prema prezentiranim podacima, hotel s tri zvjezdice nije uopće korišten ni za jednu vrstu usluga koje su bile predmetom ponude, iako su cijene istog po svim uslugama znatno niže od cijena hotela s četiri zvjezdice na danoj lokaciji. 

- U gradu Banja Luka prema zaključenom okvirnom sporazumu Vijeće je imalo u opciji dvije lokacije hotelskog smještaja i to za hotel s četiri zvjezdice po cijenama za puni pansion 140 KM, polupansion 120 KM i noćenje s doručkom 95 KM, a za hotel s tri zvjezdice 25 KM za puni pansion, 20 KM za polupansion i 15 KM za noćenje s doručkom (sve cijene iskazane bez PDVa). U Banjoj Luci je korišten samo hotel s četiri zvjezdice, odnosno hotel s tri zvjezdice nije imao realizaciju  - uočili su revizori.  

S obzirom na to da je Vijeće vrlo detaljno propisalo u tenderskoj dokumentaciji šta sobe za smještaj trebaju imati, sadržaj obroka i sl. (bilo da se radi o hotelima s tri ili četiri zvjezdice), korištenje smještaja s tri zvjezdice, po mišljenju revizora, ukoliko je već obuhvaćeno tenderom, bilo je prihvatljivo posebno kada se uzme u obzir značajna razlika u cijeni hotela s tri i četiri zvjezdice.