Cilj inicijative je stvaranje uslova za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) dobara (električna energija, voda, plin ili slično) neophodnih za finalnu proizvodnju roba privrednih subjekata koji se bave proizvodnim djelatnostima u slobodnim zonama.

U inicijativi je navedeno da je analizom faktora uspjeha u poslovanju slobodnih zona u zemljama okruženja utvrđeno da je jedan od ključnih razloga za interes i uspjeh ovog modela poslovanja činjenica da su slobodne zone oslobođene plaćanja PDV-a na energente, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj.

Odredbe kojima se reguliraju posebna oslobađanja od PDV-a u BiH ne odnose se na dobra koja su namijenjena krajnoj upotrebi ili potrošnji u slobodnoj zoni. Ovaj problem ne proizilazi iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost, već iz Pravilnika o primjeni ovog zakona jer se njegovim odredbama propisuje da se oslobađanje plaćanja iz Zakona o PDV-u, a u vezi sa isporukama u slobodne zone i carinska skladišta, primjenjuje samo na dobra koja nisu u slobodnom prometu. Međutim, ovo oslobađanje se ne primjenjuje na dobra koja su namijenjena krajnjoj upotrebi ili potrošnji u slobodnoj zoni ili carinskom skladištu, istaknuto je u inicijativi.

Važno je istaknuti da su sve četiri slobodne zone u Bosni i Hercegovini, a koje se nalaze se u Federaciji BiH, izrazile svoju punu podršku inicijativi ocjenjujući da bi predložene izmjene Pravilnika predstavljale značajan iskorak u privlačenju investicija u ovaj model poslovanja. Naglašeno je i da bi na ovaj način došlo do otvaranja novih proizvodnih pogona, povećanje broja uposlenih, kao i povećanja izvoza proizvoda i usluga iz Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.