Vlada je zadužila uprave i nadzorne odbore Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH Gasa d.o.o. Sarajevo da striktno poštuju odredbe Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, posebno čl. 4,10,11,12. i 59.

Zaduženi su i da zajedno proanaliziraju sadašnje stanje i sačine sporazum odnosno dogovor kako će se operativno raditi u narednom periodu poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, tj. društvo Energoinvest d.d. Sarajevo kao snabdjevača plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog gasa sa Gazprom Export LLC, a BH Gasa kao Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za realizaciju ove tačke je, kako je istaknuto, tri dana.

Nadzorni odbor BH Gasa je zadužen da hitno poduzme aktivnosti i zajedno sa Upravom BH Gasa izvrše povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od oko 1.600.000 dolara, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada FBiH danas je usvojila tekst odgovora povodom obraćanja Energoinvesta d.d. Sarajevo aktom od 31.marta ove godine.

Uredbom o organizaciji i regulaciji gasne privrede za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, kaže se u odgovoru Vlade, propisana su prava i dužnosti učesnika u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti operatora sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas i otvaranje tržišta prirodnog gasa.

Uredbom su, obzirom da se radi o djelatnosti koja je od javnog interesa za FBiH, razgraničena djelatnosti učesnika u sektoru gasa, tako da je članom 10. određeno privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo za operatora transportnog sistema gasa u FBiH čija je nadležnost da garantuje pouzdanu i kvalitetnu dopremu gasa od ulaza u gasni transportni sistem na području FBiH do primopredajnih mjerno-regulacionih stanica operatora distrubutivnih sistema i krajnjih kupaca.

Nadalje, članom 59. je propisano da su u prelaznom periodu do ispunjenja uslova iz člana 30. za obavljanje poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH određeni privredno Energoinvest i BH Gas, nesporno je da su ova privredna društva spomenuta u kontekstu obavljanja svih poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH, s tim da je snabdjevač gasa Energoinvest kao zatečeni snabdjevač koji je i potpisnik Ugovora s Gaspromom iz 1998. godine, dok je BH Gas operator transportnog sistema gasa u FBiH.

U prilog ovome je i član 4. Uredbe, kojom su kod regulisanja značenja pojedinih pojmova kod snabdijevanje gasom propisano da je to nabavka, prodaja i preprodaja prirodnog gasa, uključujući i LNG, dok je transport gasa prenos gasa kroz visokotlačni transportni sistem od ulaza u transportni sistem do primopredajnih mjernoregulacionih stanica s ciljem isporuke gasa kupcima, isključujući snabdijevanje gasom, a uključujući prijenos gasa od ulaza u transportni sistem do sistema skladišta gasa te tranzit gasa, čime se transporteru gasa isključuje moguće snabdijevanje gasom, precizirano je u odgovoru Vlade FBiH, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.