Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti na radu: Na prvom mjestu sigurnost i zdravlje radnika

objavljeno: 08.02.2018. u 14:03

Zakon o zaštiti na radu, koji je, u formi Prijedloga, utvrdila Vlada Federacije BIH, uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu. 

Zatim, opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom se primjenom postiže sprječavanje povreda na radu, nastanak profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline.

Posebna zaštita je propisana radi očuvanja duševnog i tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva. Potom, zaštite osoba sa invaliditetom i profesionalno oboljelih od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti i očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Vlada FBiH će osnovati Vijeće za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. Vijeće ima devet članova. Članove Vijeća, kojeg imenuje Vlada na period od četiri godine, čine premijer FBiH, federalni ministri nadležni za rad i zdravstvo, po dva predstavnika poslodavaca i radnika koje predlažu njihova reprezentativna udruženja, te dva istaknuta stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

- Jedan sam od predstavnika Saveza samostalnih sindikata BiH koji je učestvovao u kreiranju teksta Prijedloga zakona o zaštiti na radu, a potom je došlo do određenih korekcija. Nama je novi zakon potreban jer postojeći je iz doba bivše Jugoslavije, a kazne su u dinarima. Novi zakon će precizno definisati kako prava i obaveze poslodavaca, tako i radnika, odnosno, inspekcije. Pozdravljamo formiranje Vijeća za zaštitu na radu. Krajnji cilj jeste smanjenje povreda na radu, a to se može prevencijom, ulaganjem u opremu, rudari to dobro znaju - rekao nam je Sinan Husić, predsjednik Sindikata rudara FBiH.

Iz Vlade FBiH podsjećaju da su oba doma Parlamenta FBiH Nacrt zakona o zaštiti na radu prihvatila kao osnovu za izradu Prijedloga.