- Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2022. godini utvrđen je u visini od 25,2 miliona KM. Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu utvrđen je u visini od 0,0042 KM/kWh, bez PDV-a - saopćeno je nakon sjednice Vlade FBiH.

Napomenuli su da naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

- Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima on raspolaže i koristi ih za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK i za plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK - navedeno je u saopćenju.

Za prošlu godinu, prema odluci Vlade FBiH, utvrđena je naknada u visini 0,005072 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.