Budžetom RS-a za 2020. godinu prvo je odobreno 1.999.400 КM za isplatu otpremnina, dok je rebalansom budžeta navedena pozicija umanjena na milion KM, s tim da je iznos prebačen na poziciju - izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina. Naveli su to iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS-a, odgovarajući na zastupničko pitanje Senada Bratića iz grupe "Zajedno za BiH".

- Kada imate namjeru izmiriti obaveze prema jednom dijelu Bošnjaka i Hrvata koji su 1992. godine otjerani sa posla samo zbog svoje nacionalne pripadnosti - upitao je Bratić nadležnog ministra.

Iz ministarstva su podsjetili da su zakonom propisani uvjeti i način ostvarivanja prava na otpremninu osobama kojima je u periodu od 31. decembra 1991. do dana stupanja na snagu zakona (16. novembra 2000. godine), na nezakonit način prestao radni odnos, a da se sjedište poslodavca nalazilo na sadašnjoj teritoriji RS-a.

Ovo ministarstvo je zaprimilo ukupno 58.658 zahtjeva, a prva komisija za njihovu realizaciju je počela sa radom 2003. godine, dok su prve isplate otpremnina počele 2007.godine.

- U periodu od 2003. do 31. maja 2020. godine komisija je riješila ukupno 37.495 zahtjeva za isplatu otpremnina, što u odnosu na ukupan broj od 58.658 zaprimljenih i do sada evidentiranih zahtjeva u bazi podataka iznosi 63,92 posto - precizirano je.

Donijeto je 17.114 rješenja o priznavanju prava na otpremninu, 10.129 rješenja o odbijanju zahtjeva, 10.087 zaključaka o odbacivanju zahtjeva i obustavi postupka, a 165 predmeta je proslijeđeno na nadležno postupanje drugom organu. Također, u navedenom periodu drugostepeni organ je donio 735 rješenja o uvažavanju žalbe i priznavanju prava na otpremninu.

- Otpremnine se isplaćuju prema redoslijedu donošenja rješenja, trenutno prema rješenjima donesenim u 2013. godini. U periodu od 2007. godine, od kada su počele prve isplate, do 31. maja 2020. godine, ukupno je isplaćeno 10.497 osoba u iznosu 19.890.837 KM - saopćili su iz ministarstva.

Dodali su da na isplatu čeka 7.352 osoba kojima je priznato pravo na otpremninu, a za koje je potrebno u budžetu osigurati oko 16 miliona KM. Otpremnina se obračunava i isplaćuje prema prosjeku plaće u RS-u u posljednja tri mjeseca.

- Na rješavanje u prvom stepenu čeka 21.163 zahtjeva. U budžetu RS-a se redovno, svake godine, osiguravaju sredstva za isplatu predmetnih otpremnina, a isplaćuju se prema redoslijedu donošenja rješenja - poručili su iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS-a.