Radilo se o prodaji tri automobila marke "škoda" stara od 18 do 20 godina, i to po početnoj cijeni od 500 KM, od 1.200 KM i 2.500 KM.

Kao jedan od propusta navedeno je pozivanje na član Statuta Općine Velika Kladuša kojim zapravo uopće nije ni propisano da je načelnik nadležan za donošenje odluka o prodaji imovine.

Na ovo je pažnju skrenuo zamjenik predsjednika komisije za provedbu ovog postupka javne licitacije Samir Rekić koji je iznio mišljenje i da je javni poziv urađen u suprotnosti sa zakonima o lokalnoj samoupravi FBiH i Unsko-sanskog kantona, te u suprotnosti sa Statutom Općine jer nije pribavljena saglasnost Općinskog vijeća.

Sve ovo je navedeno i u odluci o poništenju postupka javne licitacije, koju je donio Abdić nakon takve preporuke komisije.

U odluci je istaknuto da je bilo i primjedbi ponuđača. Između ostalog, primjedba je bila da su navedene kontadiktorne informacije u vezi sa uplatom depozita.

Zanimljivo je da je na kraju odluke o poništenju navedeno da je omaškom napravljen niz propusta.

Poništena licitacija za vozila Općine Velika Kladuša

Poništena licitacija za vozila Općine Velika Kladuša