Neispravna svaka druga tegla domaćeg meda, najviše nepravilnosti u ovim vrstama

objavljeno: 29.01.2018. u 16:24

U posljednjem kvartalu 2017. godine na tržištu Bosne i Hercegovine su, akreditiranim laboratorijskim metodama, provedena ispitivanja kvalitete meda.

Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno određivanje hidroksimetilfurfurola-HMF, aktivnosti dijastaze, reduciranih šećera, saharoze, vode u medu, materija nerastvorljivih u vodi, pepela, kiselosti i električne provodljivosti u medu.

Od 100 analiziranih uzoraka, po 45 je uzeto na području Federacije BiH i Republike Srpske, a 10 na području Brčko distrikta BiH. Obuhvaćeno je ukupno 14 vrsta meda, a najčešće nepravilnosti utvrđene su za miješani med, med s komadima saća i med s dodacima, saopćila je Agencija za sigurnost hrane BiH.

Promatrano prema porijeklu uzoraka, od 73 uzorka domaćeg meda neodgovarajućih je bilo 43 uzorka, a od 27 uzoraka iz uvoza neodgovarajućih je bilo 10.

Razlozi neusklađenosti su bili povećan sadržaj HMF-a, aktivnosti dijastaze, smanjen sadržaj redukovanih šećera, električna provodljivost, sadržaj saharoze, sadržaj mineralnih materija i sadržaj materija nerastvorivih u vodi.

Agencija za sigurnost hrane BiH na osnovu detaljne analize rezultata utvrđenih Monitoringom kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu provodi dodatne konzultacije s nadležnim organima i ekspertima iz ove oblasti kako bi se utvrdilo da li su rezultati ovog monitoringa posljedica patvorenja ili nepravilnog postupanja subjekata u poslovanju s hranom te kako bi se ove nepravilnosti u predstojećem periodu značajno smanjile.