VEZANI TEKST - U BiH se neće više plaćati PDV na doniranu hranu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine usvojio je prije dva dana dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u koje su precizirale način na koji se donirana hrana oslobađa plaćanja PDV-a.

Kako nam je danas rečeno, preostalo je još da dopunjeni pravilnik bude upućen na objavu u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine kako bi osam dana kasnije stupio na snagu. Time počinje primjena izmjena i dopuna Zakona o PDV-u koju je prije nešto više od dva mjeseca usvojila Parlamentara skupština Bosne i Hercegovine.

Tokom rasprave o zakonu na sjednicama domova Parlamenta BiH isticano je da je potrebno spriječiti eventualne zloupotrebe kroz sačinjavanje internih procedura Uprave za indirektno oporezivanje.

Dopunama pravilnika, u koje smo imali uvid, između ostalog je propisano da je doniranje hrane izvršeno u cilju sprečavanja njenog uništavanja ukoliko je za tu hranu, u momentu doniranja, preostalo najviše pet dana do isteka roka ili pet posto od ukupnog perioda u kojem se hrana može upotrijebiti prema deklaraciji, izuzev kada je u pitanju hrana za dojenčad za koju je rok najviše sedam posto ukupnog perioda.

Porezni obveznik donira hranu posredniku, a posrednik je neprofitno pravno lice ili udruženje (kao što je javna kuhinja i sličan subjekt) koje je registrirano za prikupljanje, pripremanje, podjelu i / ili pružanje pomoći u hrani.

Postoje određena ograničenja u količini hrane koja se može donirati uz oslobađanje od plaćanja PDV-a. Tako porezni obveznik može biti oslobođen plaćanja PDV-a na isporuku hrane koja je u iznosu do tri posto od vrijednosti ukupnih isporuka svojih dobara i pruženih usluga (bez PDV-a) izvršenih tokom prethodne godine. Za sve preko plaća se PDV.

Također, za svaku pojedinačnu isporuku hrane porezni obveznik je dužan popuniti poseban obrazac koji je sastavni dio pravilnika, a i on i primalac donacije taj obrazac moraju potpisati i ovjeriti pečatom.

- Posrednik je dužan poreznom obvezniku - donatoru dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, već da će je isključivo koristiti za podjelu i / ili pružanje pomoći u hrani krajnjim primaocima u skladu sa posebnim propisom o socijalnoj pomoći – dio je dopunjenog pravilnika.

Na izmjene i dopune Zakona o PDV-u, kojim se ukida ovaj porez na doniranu hranu, čekalo se nekoliko mjeseci. Osnovni razlog zbog kojih su predložene je taj što se, prema podacima koji su iznošeni, godišnje u BiH baca hrana u iznosu od 130 miliona KM ili više od 700.000 obroka dnevno jer se PDV plaćao i na donacije javnim kuhinjama. 

Iz UNDP-ja objavili su jučer podatak da je prošle godine u 57 javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini svoj topli obrok osiguravalo gotovo 19.000 ljudi, kako je pokazalo mapiranje javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini koje je proveo UNDP.