Direktori osnovnih škola u Kantonu Sarajevo najavili su  tužbu protiv Vlade Kantona Sarajevo ističući kako se potpisivanjem Kolektivnog ugovora sa Sindikatom suprotno Zakonu nastavlja sa urušavanjem obrazovnog sistema.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Godinu dana pokušavamo da ukažemo na protuzakonito isplaćivanje plata direktorima osnovnih škola. Obraćali smo se resornom ministarstvu, Premijeru, članovima Vlade i Predsjedavajućem Skupštine Kantona ukazivajući na kršenje Zakona te da ni u jednom uređenom demokratskom sistemu podređeni ne određuje plaću, stimulacije i nagrade nadređenom. Kao i do sada našem zahtjevu nije udovoljeno te smo prinuđeni da svoja prava tražimo putem Suda i ostalih nadležnih organa.

Ovdje se ne radi o visini naše plaće koja iznosi 1.500 KM, već ne želimo da budemo saučesnici u daljem urušavanju obrazovnog sistema. Gdje je naše obrazovanje pokazali su i rezultati PISA testova, govorimo o  reformama, a još nisu utvrđene ni nadležnosti svih aktera u obrazovnom sistemu. Ovakvim i sličnim potezima mi ne reformiramo već dodatno rasformiramo obrazovni sistem.

 

Nužno je poštivanje nadležnosti svih aktera u odgojno-obrazovnom procesu te vraćanje digniteta i ovlasti direktorima koji treba da budu plaćeni u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, a ne da primaju plaću koji reguliše podređeni. Direktori treba da odgovaraju resornom ministarstvu odnosno Vladi Kantona Sarajevo. Svjedoci smo da je intencija u prethodnom periodu da se od direktora očekuje i traži da budu menadžeri, a ne samo voditelji nastavnog procesa a istovremeno mu se uzimaju alati. Svaki menadžer ima četiri osnovne uloge da planira, organizira, vodi procese i vrši monitoring. Sadašnja pravna legislativa to ne dozvoljava jer je veliki dio menadžerskih alata preuzelo resorno ministarstvo i Sindikat  od planiranja i organiziranja rada, upravljanja finansijama, ljudskim resursima do profesionalnog razvoja nastavnika. Danas su direktori koordinatori, kao menadžeri podređeni su podređenom tj. Sindikatu koji im određuje koeficijente tj. plaću potptisuje njegovu stimulaciju i stimulaciju zaposlenika.

 

 U više navrata smo upozoravali da se poštuje Zakon te da se plaće direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo isplaćuju u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br:10/16), i to u skladu sa članom 11. pomenutog Zakona koji reguliše pitanje mjesečne plaće direktora javne ustanove, a ne kako je to bio slučaj do sada da se plaća direktora reguliše Kolektivnim ugovorom.

Naime, uzimajući u obzir prije svega Zakon o radu (Sl. Novine FBiH broj:26/16), i to član 27. Zakona koji jasno definiše radno-pravni status direktora, te naročito stav 4. koji kaže da se na direktora ne primjenjuju odredbe Glave IV do VII i XI pomenutog zakona, ističemo ovim putem da se glava VII odnosi na plaće i naknade radnika, a isključuje direktore kao poslodavce.

Napominjemo da će se potpisivanjem Kolektivnog ugovora nastaviti isplaćivati  plaća direktorima na osnovu Kolektivnog ugovora, čiji su potpisnici Sindikat i Vlada, što je u suprotnosti sa gore navedenim zakonima te i samim Statutom Sindikata koji u članu 86. kaže da: „Članovi Samostalnog sindikata ne mogu biti poslodavci. Direktorima, poslodavcima i drugim osobama koje imaju radno-pravna i pregovaračka ovlaštenja u odnosu na prava zaposlenika, miruju prava i obaveze po osnovu članstva u Samostalnom sindikatu za vrijeme obavljanja funkcije. Osobe iz prethodnog stava ne mogu biti birane u organe Samostalnog sindikata u periodu 4 godine od prestanka mirovanja prava i obaveza u članstvu Samostalnog sindikata.“

Napominjemo, ne tražimo veće plate, već iste samo po Zakonu, jer mi treba da odgovaramo Vladi i resornom ministarstvu i provodimo njihove odluke a ne Sindikata.

Tražimo od Premijera da prije nego što Kolektivni ugovor bude objavljen u Službenim novinama isti povuče i uskladi sa Zakonom, u suprotnom mi ćemo pokrenuti tužbu putem Suda i svoja prava tražiti putem nadležnih organa – saopćeno je iz Udruženja direktora osnovnih škola KS.