Misija OSCE-a u BiH je Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije obilježila konferencijom pod nazivom "10 godina borbe protiv diskriminacije u BiH", koja je održana u Sarajevu.

S obzirom na to da je BiH prije 10 godina usvojila Zakon o zabrani diskriminacije, na konferenciji je više od 150 učesnika razmatralo i odgovaralo na pitanje da li su usvajanjem tog Zakona ojačani mehanizmi za zaštitu od diskriminacije i da li je osiguran funkcionalan okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim osobama u BiH.

Dvodnevna konferencija imala je za cilj omogućiti ključnim lokalnim i regionalnim akterima forum za razmjenu mišljenja i diskusiju o glavnim pitanjima od važnosti u provedbi antidiskriminacionog zakonodavstva.

Misija OSCE-a je ovom prilikom predstavila nalaze i zaključke izvještaja "Procjena rada institucija BiH u borbi protiv diskriminacije" u kojima je analiziran rad pravosuđa, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

Razmatrajući izazove, a uvažavajući mnoga postignuća ostvarena u ovoj oblasti, Misija OSCE-a je u izvještaju ponudila jasne i konkretne preporuke koje su prezentirane učesnicima konferencije, predsjednicima ustavnih sudova BiH i Federacije BiH, predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, sudijama, predstavnicima zakonodavne i izvršne vlastiasti BiH i entiteta, ali i gostima iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.