Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, nakon završene konkursne procedure koju je, u skladu sa odlukom Vlade, provela Agencija za državnu službu FBiH, imenovala više direktora federalnih uprava, zavoda i agencija. Za direktora Federalnog zavoda za statistiku imenovan je Emir Kremić, za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, za direktora Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić i za direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović.

Također, zbog isteka mandata, razriješeni su dužnosti direktorica i zamjenik direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i imenovane Vlatka Martinović za direktoricu, a Zilha Ademaj za zamjenicu direktorice ovog zavoda, na period od četiri godine. Rješenje o ovim imenovanju stupa na snagu danom donošenja.

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar, u ime državnog kapitala, imenovani su Amel Bajgurić, Ilija Musa i Adisa Omerbegović-Arapović do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca.

Federalna vlada je danas dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za JP Autoceste Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić, za JP Ceste Federacije BiH Goran Buhač, za BNT - Tvornicu mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Jakub Mušinbegović, za Aluminij d.d. Mostar Amela Mikulić, za Tehnički remontni zavod Hadžići Fahrudin Smailagić, za JP Međunarodni aerodrom Sarajevo Amadeo Mandić i za JP Željeznice FBiH Sarajevo Ismet Demirović.

Vlada je Nadzornom odboru BH ­ Gasa dala prethodna saglasnost za imenovanje Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa ovog privrednog društva, na period do 12 mjeseci, odnosno, do okončanja postupka na osnovu javnog konkursa.

Prethodna saglasnost data je i za imenovanje Mirele Perilije za vršiteljku dužnosti članice Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica, u ime Federacije BiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Nadzorni odbor PS Vitezita dobio je saglasnost Federalne vlade za imenovanje Davora Tomaševića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.