Za JP Željeznice Federacije BiH planirano 21.500.000 KM, i to 19.400.000 KM za održavanje željezničke infrastrukture, 2.000.000 KM za sufinansiranje željezničkog putničkog i 100.000 KM za sufinansiranje željezničkog kombiniranog prometa.

Preostalih 500.000 KM predstavlja učešće Federacije BiH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

Svrha usvojenog programa je provedba Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombiniranog prometa, na osnovu kojeg Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture i sufinansira željeznički putnički i kombinirani promet. Također, na temelju Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavi zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije finansira rad BŽJK.

Federalna vlada je danas dala saglasnost na odobravanje izvještaja o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o Sarajevo za 2019. godinu, te odobrila Rebalans plana poslovanja ovog javnog poduzeća za 2020. godinu.