Federalni organi, javne ustanove i javna preduzeća dužni su da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko-­epidemioloških mjera za sprečavanje širenja pandemije.

Kazneno-popravni zavodi i ustanove socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH, dužni su da u vezi s posjetama i izlascima štićenika, kao i prijemom novih, u potpunosti postupaju u skladu s naredbama i preporukama kriznih štabova.