Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neutemeljenu tužbu Visokog sudbenog i tužilačkog vijeća BiH kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH zaključivši da se, suprotno navodima tužbe, osporeno Rješenje temelji na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju, te pravilnoj primjeni pravila postupka koji je prethodio donošenju konačnog upravnog akta i pravilnoj primjeni zakona.

Naime, Agencija je sukladno svojim zakonskim ovlaštenjima provela postupak po službenoj dužnosti protiv VSTV-a kao donosioca Pravilnika kojim je propisana obrada ličnih podataka sadržanih u finansijskim izvještajima sudija i tužilaca. Pravilnik je donesen pozivom na odredbe Zakona o VSTV-u a gdje je u članu 86. predviđena obaveza dostavljanja VSTV-u, na propisanom obrascu, godišnjeg finansijskog izvještaja i to navođenjem aktivnosti koje su sudije i tužioci obavili izvan dužnosti sudije i tužioca, uključujući iznose koje su za to naplatili. Predmet Pravilnika je propisivanje pravila i procedura podnošenja finansijskih izvještaja, način provjere, obrade, čuvanja i pristupa tim izvještajima. Po provedenom postupku, Agencija je utvrdila da VSTV nema zakonski temelj vršiti obradu ličnih podataka na način i u svrhu kako je to predviđeno Pravilnikom, s obzirom na to da je on prekoračio ovlaštenja iz članka 86. Zakona o VSTV-u, na način da odredbe Pravilnika znatno proširuju svrhu obrade ličnih podataka u odnosu na onu koja je legitimna prema odredbama Zakona o VSTV-u.

Naime, osim obrade ličnih podataka u svrhu sprečavanja sukoba interesa sudija i tužilaca, iz Pravilnika proizlazi i obrada ličnih podataka u svrhu ispitivanja porijekla imovine i utvrđivanja finansijskog disbalansa koji se ne može opravdati. Pravilnikom je, također, propisan vanredni način provjere finansijskog izvještaja, koji pored ostalog propisuje vršenje uvida u bankovne evidencije a za koje VSTV nema zakonsko ovlaštenje. Također, iz sadržaja obrasca finansijskog izvještaja sudije i tužioca utvrđeno je da se njim zahtijeva obrada jedinstvenog matičnog broja bez zakonskog temelja. Sukladno navedenom, Agencija je utvrdila da se obrada ličnih podataka, na način i u obimu koji je propisan Pravilnikom, zasniva na proizvoljnosti, odnosno da ona prevazilazi granicu ovlaštenja datih odredbama Zakona o VSTV-u, te da je protivna i drugim propisima uključujući Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o jedinstvenom matičnom broju ali i Konvenciju protiv korupcije.

Utvrdivši povredu načela pravičnosti i zakonitosti Agencija je Rješenjem zabranila VSTV-u da vrši obradu ličnih podataka sudija i tužilaca na način propisan Pravilnikom, te da u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja obavijesti Agenciju o poduzetim aktivnostima za provođenje naložene mjere.

Stoga, u upravnom sporu VSTV-a protiv Rješenja Agencije, Sud BiH je u cijelosti prihvatio zaključke Agencije nalazeći da je u upravnom postupku donošenja Rješenja tačno i potpuno utvrđeno činjenično stanje, pravilno primijenjen materijalni propis, te da je Agencija dala pravilnu i jasnu argumentaciju za svoje zaključke. Ovim putem Agencija apelira na rukovodioce javnih tijela, posebno sa državnog nivoa, da se suzdrže od neutemeljenih tužbi, nego da pažnju i kapacitete usmjere na zakonitu obradu ličnih podataka, saopćila je Agencija.